» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2011 roku

Uchwała nr 22/108/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia Naczelnikowi Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woliSymbol: 22/108/2011

 Uchwała nr 22/108/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 21 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie:

udzielenia Naczelnikowi Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

 

Na podstawie: art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity                        Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Upoważnia się Justynę Schmidt-Łakomy - Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli związanych  z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie kompetencji Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.  

2.       Upoważnienie uprawnia do samodzielnego działania w zakresie opisanym w ust. 1 z wyjątkiem zawierania umów, które wymagają współdziałania z Członkiem Zarządu.

3.       Dokument upoważnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

4.       Powyższe upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy z Justyną Schmidt-Łakomy lub wcześniej z chwilą cofnięcia upoważnienia.

5.       Upoważnienie nie może być przenoszone na inne osoby.  

 

§2

 

Traci moc uchwała nr 284/1428/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia Naczelnikowi Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 22/108/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 21 lutego 2011 r.

 

 

 

 

UPOWAŻNIENIE nr 14/2011

 

 

Zarząd Powiatu reprezentowany przez:

 

1.       Lucynę Ekkert - Starostę  Tarnogórskiego, 

2.       Aleksandrę Król-Skowron - Członka Zarządu Powiatu,

udziela upoważnienia Justynie Schmidt-Łakomy - Naczelnikowi Wydziału Kultury, Promocji  i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności w zakresie kompetencji Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.

Upoważnienie uprawnia do samodzielnego działania w zakresie opisanym powyżej z wyjątkiem zawierania umów, które wymagają współdziałania z Członkiem Zarządu.

 

 

 

Tarnowskie Góry, dnia 21 lutego 2011 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                                               ………………………………………..

(Podpis Członka Zarządu Powiatu)                                                        (Podpis Starosty) 

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Na mocy uchwały Nr III/36/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach połączono Wydział Kultury oraz Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej w jeden Wydział Kultury, Promocji i Sportu. Tym samym dokonano likwidacji stanowiska naczelnika Wydziału Kultury oraz naczelnika Wydział Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej. Obowiązki naczelnika nowego Wydziału Kultury, Promocji i Sportu powierzono Pani Justynie Schmidt-Łakomy.

W związku z powyższym zachodzi konieczność uchylenia zapisów uchwały nr 284/1428/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia Naczelnikowi Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz podjęcie nowej uchwały udzielającej takiego upoważnienia Pani Justynie Schmid-Łakomy jako Naczelnikowi Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2011-03-09

Wyświetleń: 1236

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-03-09

« POWRÓT

WYDRUK