» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2011 roku

Uchwała nr 22/109/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku ŚląskimSymbol: 22/109/2011

Uchwała nr 22/109/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 21 lutego 2011 roku

 

 

w sprawie:

uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim

 

Na postawie art. 32  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r.   nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 6 lit. b) w związku z art. 24,  ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. ), a także § 59  ust. 1 i 2 uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego z późniejszymi zmianami

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Uzgadnia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim z uwzględnieniem następujących uwag:

1)       W Prognozie oddziaływania na środowisko na stronie 5 opracowania w pkt 1.1 Podstawa opracowania wykreślić należy ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych                     i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.), ponieważ zgodnie z art. 5b przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.

2)       W rozdz. 4 w § 24 ust. 1 pkt 2 i 3 Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
zapisy w obecnym kształcie są niepoprawne, gdyż wskazują zakazy określone w innych aktach prawa, tymczasem zakres co do sposobu zagospodarowania terenu w zasięgu ustanowionych stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych wynika bezpośrednio z zakazów ustalonych decyzjami administracyjnymi, którymi przedmiotowe strefy zostały ustanowione.

3)       Ewentualna eksploatacja kopaliny z udokumentowanego złoża kopalin pospolitych "MIASTECZKO" nie może być sprzeczna z ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji tego złoża w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych "Bibiela" (określonymi w decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000 r. znak SR-I-68/3/33/2000).

4)       Na terenie Gminy prowadzone są badania opadu pyłu wraz z metalami ciężkimi, badania gleb oraz badania wód powierzchniowych w ramach projektu pn."Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego", dlatego przy realizacji przedsięwzięć na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy brać pod uwagę wyniki przedmiotowych badań.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            Burmistrz Miasta Miasteczko Śl. na podstawie art. 17, pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.) pismem G.6721.2.2.2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku zawiadomił o udostępnieniu celem uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Zgodnie z procedurą przyjętą w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został przesłany do poszczególnych komórek organizacyjnych celem zaopiniowania. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wniósł uwagi do przedmiotowego dokumentu odnoszące się do zapisów prognozy oddziaływania na środowisko oraz treści Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim. Pozostałe Wydziały nie wniosły żadnych uwag do treści planu.

            W związku z powyższym proponuje się uzgodnić przedłożony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2011-03-09

Wyświetleń: 1854

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-03-09

« POWRÓT

WYDRUK