» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2011 roku

Uchwała nr 27/120/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychSymbol: 27/120/2011

Uchwała nr 27/120/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 7 marca 2011 roku

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.      Nr 142 poz. 1592  z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazuje się pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 27/120/2011

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 7 marca 2011 roku

 

(projekt)

Uchwała nr .../.../2011

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia ........................ 2011 roku

 

 

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592  z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 214 poz. 1407 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 i załącznik nr 2  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

   § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr ........................

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia ........................

 

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 

135.000,00

w tym na:

 

1.       Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy: art.11                   75.000,00

 

2.       Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do

spółdzielni socjalnej: art. 12a                                                                       25.000,00

 

3.       Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy

osoby niepełnosprawnej: art. 26e                                                                     25.000,00

 

4.       Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego

osób niepełnosprawnych, w tym także poniesionych przez pracodawcę:

art. 40 i art. 41                                                                                                        10.000,00

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr ........................

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia ........................

 

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

1.323.343,00

w tym na:

 

1.       Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. A                  15.000,00

 

2.       Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. C                           150.000,00

 

3.       Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. D                                                        122.623,00

 

4.       Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej: 

art. 35a ust. 1 pkt 8)                                                         1.035.720,00                                                                                      

 

 

UZASADNIENIE

 

            Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Powiatowi Tarnogórskiemu na 2011 rok środki finansowe na realizację zadań leżących w kompetencji samorządów powiatowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kwota ta wynosi 1.458.343,- zł i jest mniejsza od środków finansowych Funduszu otrzymanych w roku ubiegłym  o 174.857,- zł.

Otrzymane środki finansowe Funduszu proponuje się podzielić na:

1.             Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  135.000,- zł, w tym na zadania:

         - Finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy (staże, prace interwencyjne): 75.000,-zł

         - Przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: 25.000,-zł

         - Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy: 25.000,- zł

         - Finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego: 10.000,- zł 

2.             Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1.323.343,- zł, z czego 1.035.720,- zł                            (70 uczestników x 14.796,-zł/rok) Powiat Tarnogórski jest zobowiązany przekazać na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pozostałą część w kwocie 287.623,-zł proponuje się przeznaczyć na zadania zaspakajające podstawowe potrzeby osób niepełnosprawnych tj.  

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 150.000,-zł

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: 122.623,-zł

a pozostałą część  tj. 15.000,-zł na zadanie:  

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 15.000,-zł (zgodnie z zarządzeniami dyr. PCPR kwota ta zabezpieczy tylko i wyłącznie dofinansowanie do turnusu niepełnosprawnych dzieci, które nigdy nie korzystały  z dofinansowania do  tej formy rehabilitacji).

 

            Proponowany podział środków przedstawiono na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim w dniu 25 lutego bieżącego roku i został on pozytywnie zaopiniowany.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2011-03-09

Wyświetleń: 1193

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2011-03-09

« POWRÓT

WYDRUK