» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

KARTA PARKINGOWASymbol: PZO

 


UWAGA - NOWE KARTY PARKINGOWE

 

NIE UISZCZAJ OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ ZANIM NIE UPEWNISZ SIĘ, ŻE MASZ DO NIEJ PRAWO

Nowe karty parkingowe nie przysługują wszystkim osobom, które taką kartę miały wydaną przed dniem 1 lipca 2014r. Zanim dokonasz opłaty za wydanie karty parkingowej zapoznaj się z poniższymi informacjami bądź skontaktuj się z powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu.

Posiadam orzeczenie wydane przed dniem 1 lipca 2014r.
Karta parkingowa przysługuje wyłącznie osobie powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (narząd wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna) zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2014r. (pkt 9 wskazań w orzeczeniu). Zmiana stanu prawnego w zakresie brzmienia wskazania do karty parkingowej obowiązującego od dnia 1 lipca 2014r. powoduje, że strona może wystąpić z ponownym wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia, jednocześnie oświadczając, iż przedmiotowy wniosek składa się dla potrzeb ustalenia wskazania do karty parkingowej stanowiącego podstawę do ubiegania się o wydanie karty. Zespół powiatowy jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownie postępowania orzeczniczego na zasadach ogólnych.

Osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie może również wystąpić do powiatowego zespołu o wydanie orzeczenia z tytułu zmiany stanu zdrowia. Postępowanie orzecznicze odbywa się na zasadach ogólnych.


Posiadam orzeczenie wydane po dniu 30 czerwca 2014r.
Od 1 lipca 2014r. kartę parkingową wydaje się:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć dopiero gdy orzeczenie uprawomocni się, tzn. nie można już wnieść od niego odwołania.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru karty parkingowej oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd
Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej dokonanej na numer konta bankowego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach:

Santander Bank Polska S.A. 28 1090 1186 0000 0001 4370 1637 - w polu „tytuł wpłaty” należy dokładnie podać: imię i nazwisko oraz adres osoby na którą będzie wystawiona karta parkingowa - UWAGA: wpłaty należy dokonać dopiero po upewnieniu się, że posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej.

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA: wnioski składane drogą pocztową lub przez upoważnione osoby zawierają brak formalny - brak osobistego stawiennictwa celem złożenia wzoru podpisu. Wnioskodawcy będą wzywania do uzupełnienia braku formalnego.


 


Osoba wprowadzająca dokument: Ewelina Mrówka

Data dokumentu: 2014-08-28

Data wprowadzenia: 2021-03-31

Wyświetleń: 50

Załączniki:
1) Wniosek o wydanie karty parkingowej Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2019-12-30, Pobrań: 1851
2) Karta informacyjna Wprowadził: Ewelina Mrówka, Dnia: 2021-03-31, Pobrań: 81

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2014-08-28
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2014-08-28
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2014-08-28
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2014-08-28
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2015-06-11
Usunięcie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2017-02-07
Przywrócenie dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2017-02-07
Edycja dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2017-02-07
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2017-09-14
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2018-03-27
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2018-03-27
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2018-03-27
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2018-03-27
Edycja dokumentu: Sonia Zmieskol-Kudelska, dnia: 2019-07-05
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2019-08-26
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2019-08-26
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2020-08-25
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2021-03-31
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK