» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 22/2012 z dnia 13.04.2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego zarządzeniem 117/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku zmienionego zarządzeniem 10/2012 z dnia 24 lutego 2012 rokuSymbol: OR.Z.1430.20.2012

Zarządzenie Nr 22/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 13 kwietnia 2012 roku

w sprawie:
zmiany zarządzenia Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach zmienionego zarządzeniem 117/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku zmienionego zarządzeniem 10/2012 z dnia 24 lutego 2012 roku

Na podstawie: art. 34 ust. 1, art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r: Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) 

Zarządzam,
 co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 "Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych", który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

W pozostałym zakresie zarządzenie Nr 81/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Budżetu i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Budżetu i Finansów
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-04-16

Data wprowadzenia: 2012-04-17

Wyświetleń: 1086

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia nr 22/2012 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-04-17, Pobrań: 749, Typ: DOC, Rozmiar: 283 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-17

« POWRÓT

WYDRUK