» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 25/2012 z dnia 17.04.2012 roku w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej Starosty TarnogórskiegoSymbol: OR.Z.1430.21.2012

Zarządzenie nr 25/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 17.04.2012 r.

w sprawie:
ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej Starosty Tarnogórskiego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 16 ust. 2 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 34/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnych Wojewody Śląskiego

zarządzam,
co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia właściwego wykorzystania sieci radiokomunikacyjnej Starosty Tarnogórskiego, wprowadzam do stosowania "Regulamin pracy sieci radiokomunikacyjnej Starosty Tarnogórskiego" stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Regulamin organizacji łączności w sieciach koordynacji ratownictwa, współdziałania i alarmowania w Miastach i Gminach Powiatu Tarnogórskiego nie może być sprzeczny z regulaminem załączonym do niniejszego Zarządzania i podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.    

§ 3

Koordynację i nadzór nad sprawami związanymi z organizacją łączności radiowej w sieci Starosty Tarnogórskiego powierzam Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzom, Wójtom Powiatu Tarnogórskiego oraz Kierownikowi Biura Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 28/2003 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustanowienia regulaminu pracy sieci radiokomunikacyjnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-04-17

Data wprowadzenia: 2012-04-17

Wyświetleń: 881

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-04-17

« POWRÓT

WYDRUK