» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 33/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w Biuletynie Informacji PublicznejSymbol: OR.Z.1430.24.2012

Zarządzenie nr 33/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 7.05.2012 roku

w sprawie zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XVI/171/2011  Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Zarządzam,
co następuje

Rozdział I

Zakres zarządzenia.

§ 1

Zarządzenie określa:

1. Sposób przygotowania i publikacji informacji oraz materiałów na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
2. Strukturę informacji przeznaczonych do publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
3. Odpowiedzialność osób i komórek organizacyjnych Starostwa za realizację ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) w części dotyczącej tworzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 2

Użyte w zarządzeniu określenia i terminy oznaczają:
1. Wydziały - komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
2. Naczelnik wydziału - naczelnik wydziału, kierownik komórki organizacyjnej równorzędnej wydziałowi, pracownicy komórek organizacyjnych, w których nie istnieje stanowisko kierownicze a wyszczególnionych w schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
3. Biuletyn - Biuletyn Informacji Publicznej,
4. Administrator Biuletynu - pracownik Wydziału Organizacyjnego, informatyk odpowiedzialny za techniczną stronę obsługi i tworzenia struktury Biuletynu oraz za koordynację działań mających na celu prawidłowe jego funkcjonowanie zgodnie z wymogami ustawowymi, administrator posiada również uprawnienia redaktora Biuletynu,
5. Redaktor Biuletynu - osoba wprowadzająca informacje do Biuletynu, upoważniona przez administratora Biuletynu do wprowadzania informacji oraz dokonywania zmian w ich treści, wyznaczona przez Naczelnika Wydziału,
6. Strona internetowa - strona internetowa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
7. Redaktor strony internetowej - Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego odpowiedzialny za treść, aktualizację i poprawność materiałów zamieszczanych na stronie internetowej urzędu, dostarczanych przez merytoryczne komórki organizacyjne; redaktor może również posiadać uprawnienia administratora strony,
8. Administrator strony internetowej - pracownik Wydziału Organizacyjnego, informatyk odpowiedzialny za techniczne funkcjonowanie strony lub pracownik innego wydziału w zakresie uprawnień przekazanych przez administratora,
9. Hasło dostępu - indywidualne hasło będące ciągiem znaków literowych, cyfrowych znane jedynie redaktorowi Biuletynu.

Rozdział II

Struktura informacji przekazywanej do publikacji w Biuletynie oraz określenie odpowiedzialności za tworzenie Biuletynu.

§ 3

Informacja przygotowana do publikacji powinna posiadać dwie wersje:
1. Dokumentu podpisanego przez osobę autoryzującą,
2. Elektroniczną w formacie Word (doc), Adobe Acrobar (pdf), GAP (lapx).

§ 4

Przekazana do publikacji informacja powinna posiadać:
1. Sygnaturę,
2. Dane osobowe osoby redagującej,
3. Dane osobowe osoby autoryzującej, która ponosi odpowiedzialność za jej treść,
4. Datę ważności, w przypadku ograniczenia aktualności informacji.

§ 5

1. Naczelnicy Wydziałów ponoszą odpowiedzialność za:
1) Rodzaj publikowanej informacji pozostającej w związku z kompetencjami Wydziału,
2) Przygotowanie informacji w określonym formacie,
3) Przekazanie informacji do publikacji,
4) Aktualizację informacji już opublikowanych.
2. Za redagowanie poszczególnych zakładek Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności za ich treść merytoryczną, terminowość, bieżącą aktualizację odpowiedzialni są:
1) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem - zakładka "Plany i zamierzenia: Programy inwestycyjne", "Mienie będące do dyspozycji władz Powiatu" oraz "Majątek Publiczny: Majątek Powiatu Tarnogórskiego",
2) Naczelnik Budżetu - zakładka "Finanse Powiatu" , "Majątek publiczny: Dług publiczny", "Majątek publiczny: Pomoc publiczna",
3) Naczelnik Wydziału Kontroli - zakładka "Przeprowadzone kontrole",
4) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - zakładka "Majątek Publiczny: Majątek Skarbu Państwa", "Biuro Rzeczy Znalezionych",
5) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - zakładka "Biuletyn Informacji o środowisku", "Plany i zamierzenia: Strategia ekoenergetyczna", "Plany i zamierzenia: Program Ochrony Środowiska",
6) Kierownik Biura Rady Powiatu - zakładka "Organizacja Starostwa: Schemat Organizacyjny, Regulamin Organizacyjny: tekst jednolity, zmiany dokonywane w tekście jednolitym, tekst ujednolicony", "Władze: Rada Powiatu", "Uchwały Rady Powiatu", "Akty Prawa Miejscowego", "Sesje Rady Powiatu", "Oświadczenia majątkowe podlegające publikacji: Radni, Przewodniczący Rady", "Statut Powiatu Tarnogórskiego", "Wykaz Powiatowych jednostek Organizacyjnych, Służb, Inspekcji i Straży",
7) Kierownik Biura Obsługi Zarządu - zakładka "Uchwały Zarządu Powiatu", "Zarządzenia Starosty", "Władze: Zarząd Powiatu",
8) Naczelnik Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu - zakładka "Plany i zamierzenia: Strategia Rozwoju", " Plany i zamierzenia: Program przeciwdziałania bezrobociu", "Organizacje pozarządowe",
9) Kierownik Biura Kadr - zakładka "Praca", "Oświadczenia majątkowe podlegające publikacji: Członkowie Zarządu, Dyrektorzy jednostek, Pracownicy wydający decyzje administracyjne",
10) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - zakładka "Wybory samorządowe", "Instrukcja udostępniania informacji publicznej", "Adresy i telefony komórek organizacyjnych Starostwa", "Zamówienia publiczne", "Prowadzone rejestry i ewidencje oraz archiwa, sposób udostępniania zawartych w nich informacji",
11) Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego - zakładka "Plany i zamierzenia Powiatu: Powiatowy Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli"
12) Naczelnicy poszczególnych wydziałów - "Komórki organizacyjne Starostwa", "Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach", "Obwieszczenia i zawiadomienia".
3. Akty prawne należy opublikować w terminie 14 dni od ich podjęcia, pozostałe dokumenty w terminie 14 dni od ich powstania.
4. Datą utworzenia dokumentu jest data jego rzeczywistego powstania.

§ 6

Redaktorzy Biuletynu ponoszą odpowiedzialność za terminową publikację informacji, które zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198) oraz innych ustaw powinny być udostępnione na stronach Biuletynu.

§ 7

Administrator Biuletynu ponosi odpowiedzialność za stronę techniczną publikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 8

Podstawą określenia obowiązku publikacji informacji będącej w posiadaniu poszczególnych komórek organizacyjnych jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198) oraz inne ustawy szczególne regulujące kompetencje komórek organizacyjnych, z których wynika obowiązek publikacji w Biuletynie informacji utworzonych w wyniku ich realizacji.

§ 9

Redaktorzy Biuletynu zobowiązani są do prowadzenia rejestrów przekazywanych do publikacji w Biuletynie dokumentów.

§ 10

Za terminowość publikacji poszczególnych informacji ponosi odpowiedzialność kolejno:
1. Naczelnik Wydziału,
2. Redaktor Biuletynu.

§ 11

Informacje udostępnione w Biuletynie nie podlegają obowiązkowi udostępnienia na wniosek.

Rozdział III

Struktura informacji przekazywanej do publikacji na stronie internetowej oraz określenie odpowiedzialności za tworzenie strony internetowej.

§ 12

1. Redaktor strony internetowej odpowiada za układ graficzny i funkcjonalny, poprawność językową treści i informacji.
2. Administrator strony internetowej odpowiada za techniczne funkcjonowanie strony.

§ 13

1. Materiał utworzony w celu publikacji na stronie internetowej winien być dostarczony  do redaktora    strony internetowej w formie elektronicznej, jako:
1) Dokument tekstowy (format word),
2) Plik graficzny (format jpg, mapa bitowa),
3) Plik multimedialny (dźwięk np. format wav, film np. mpeg, avi),
4) Inny plik w formacie umożliwiającym publikację (np. format PDF, lapx)
2. Redaktor strony internetowej może nie przyjąć materiału do opublikowania na stronie internetowej wskazując przyczynę odmowy w przypadku:
1) Formatu informacji wykluczającego możliwość jego publikacji,
2) Wystąpienia innych uzasadniających odmowę okoliczności.

§ 14

1. Naczelnicy Wydziałów mają obowiązek dostarczać redaktorowi strony internetowej materiały informacyjne dotyczące bieżącej działalności komórki, w szczególności informacje o realizowanych działaniach, podejmowanej współpracy z podmiotami zewnętrznymi, stanie realizacji strategii oraz strategicznych programów sektorowych, ogłaszanych konkursach, przetargach  i podejmowanych inicjatywach i inne o istotnym znaczeniu dla Powiatu Tarnogórskiego lub Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
2. Za przygotowywanie materiałów do umieszczenia w poszczególnych zakładkach strony internetowej, w szczególności za ich treść merytoryczną, terminowość, bieżącą aktualizację odpowiedzialni są:
1) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem - zakładka "Inwestycje", "Sprzedaż działek",
2) Naczelnik Wydziału Edukacji - zakładka "Edukacja", "Orlik 2012",
3) Naczelnik Wydziału Transportu i Dróg Publicznych - zakładka "Co nowego na drogach",
4) Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - zakładka "Eko-Powiat", "zarządzanie środowiskowe",
5) Geodeta Powiatowy - zakładka "Geodezja",
6) Naczelnik Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru właścicielskiego - zakładka "Rodzicielstwo zastępcze", "Oddaj krew", "Sprawy społeczne", "Restrukturyzacja szpitala", "Skrzydła Powiatu",
7) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - zakładka "Rzecznik Konsumentów",
8) Kierownik Biura Kadr - zakładka "Praca w Starostwie",
9) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - zakładka "Przetargi", "Co Gdzie Załatwić",
10) Naczelnik Wydziału Strategii, Kultury, Promocji i Sportu - zakładka "Strategia rozwoju", "Pozyskane środki", "Stypendia unijne", "Kruszec Biznesu", "Internet dla uczniów i szkół", "Historia", "Herb i Logo Powiatu", "Turystyka", "Mistrzostwa Śląska Radnych", "Puchar Starosty Tarnogórskiego", "Organizacje Pozarządowe", "Autorska galeria lokalnych twórców", "Powiat w obiektywie", "Kopalnia Kultury", "Konkurs fotograficzny", "Barwy Śląska", "Międzynarodowy plener malarski", "Powiaty partnerskie", "Kolorowanki", Kolorowanki z Tucholi", "PRPP"
11) Kierownik Biura Rady Powiatu - zakładka "Nagroda Orła i Róży",
12) Kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego - "Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego",
13) Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych - zakładka "Niepełnosprawni",
14) Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego - zakładka "Konta bankowe",
15) Naczelnicy poszczególnych wydziałów - zakładka "Konsultacje", "Obwieszczenia".
3. Dział strony internetowej poświęcony aktualnościom redaguje i administruje nim Rzecznik Prasowy.
4. Redaktor strony internetowej, po sprawdzeniu otrzymanego materiału i zaakceptowaniu jego treści, zwraca materiał do właściwej komórki organizacyjnej w celu umieszczenia go w odpowiedniej zakładce.
5. Wyznaczeni przez Naczelników Wydziałów pracownicy, po przeszkoleniu przez administratora strony internetowej, umieszczają zaakceptowany przez redaktora strony internetowej materiał
w odpowiedniej zakładce.

§ 15

Traci moc Zarządzenie nr 61/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.06.2011 roku w sprawie zasad publikacji informacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Naczelnikom Wydziałów.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 27 kwietnia 2012 roku, z wyjątkiem § 5 ust 2 pkt 2) i § 14 ust 2 pkt 14), które wchodzą w życie z dniem 1.07.2012 r.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

Wyświetleń: 1795

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-05-08

« POWRÓT

WYDRUK