» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 34/2012 z dnia 07.05.2012 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: OR.Z.1430.24.2012

Zarządzenie nr 34/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 7.05.2012 roku

w sprawie:
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie: art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) § 9 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XVI/171/2011  Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Zarządzenie reguluje zasady przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 2

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1. Urząd - Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,
2. Wydziały - komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
3. Naczelnik - naczelnik wydziału, kierownik komórki organizacyjnej równorzędnej wydziałowi, pracownicy komórek organizacyjnych, w których nie istnieje stanowisko kierownicze a wyszczególnionych w schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
4. Szef pionu - właściwy członek zarządu, sekretarz lub skarbnik

§ 3

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu.
Skargi i wnioski skierowane do Urzędu, po wstępnym zbadaniu przez Wydział Organizacyjny są przekazywane do rozpatrzenia właściwym wydziałom.

§ 4

1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej (z użyciem podpisu elektronicznego lub bez niego), a także ustnie do protokołu przyjęcia skargi/wniosku. Wzór protokołu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu, bez względu na adresata i formę, podlegają zgłoszeniu w Wydziale Organizacyjnym w celu ewidencji w rejestrze skarg i wniosków.
4. Za rejestrację skarg i wniosków w rejestrze odpowiedzialni są Naczelnicy.

§ 5

Wydziały Urzędu zobowiązane są do rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków z należytą starannością i wnikliwością, w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

§ 6

1. Odpowiedzi na skargi na pracowników Urzędu, po ich wcześniejszym rozpatrzeniu, przygotowują Naczelnicy,
2. Skargi na Naczelników rozpatruje komisja w składzie:
1) Przewodniczący - Starosta
2) Członek - Szef pionu
Komisja przygotowuje odpowiedź na skargę.

§ 7

Odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe rozpatrzenie skarg i wniosków ponoszą właściwi naczelnicy wydziałów oraz komisja, o której mowa w § 6 ust 2 niniejszego zarządzenia.

§ 8

Akta rozpatrzonych skarg i wniosków gromadzone i przechowywane są w wydziałach, które je rozpatrzyły. Akta skarg i wniosków rozpatrywanych przez komisję, której mowa w § 6 ust 2 gromadzone i przechowywane są w Biurze Obsługi Zarządu.

§ 9

Pracownicy rozpatrujący skargi i wnioski w Wydziałach zobowiązani są do niezwłocznego przekazania kopii udzielonych odpowiedzi na skargi lub wnioski Wydziałowi Organizacyjnemu.

§ 10

Starosta, Wicestarosta i Członkowie Zarządu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 1330 do 1530, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 11.02.2011 r. w sprawie  ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

§ 11

1. Odpowiedzi na skargi, przygotowane przez właściwe wydziały lub komisję, parafowane przez naczelnika i nadzorującego szefa pionu lub członków komisji, podpisuje Starosta.
2. Odpowiedzi na wnioski, przygotowane przez właściwe wydziały, parafowane przez naczelnika podpisuje nadzorujący szef pionu.
3. Pisma przekazujące skargi i wnioski do załatwienia właściwym organom, zgodnie z zakresem ich kompetencji podpisuje Sekretarz.

§ 12

Sekretarz:
1. Na bieżąco sprawuje nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem skarg i wniosków przez wydziały Urzędu,
2. Przygotowuje kwartalne sprawozdanie dla Zarządu Powiatu dotyczące liczby rozpatrywanych skarg i wniosków.

§ 13

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 14

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-05-08

Data wprowadzenia: 2012-05-08

Wyświetleń: 1537

Załączniki:
1) Załącznik do zarządzenia 34/2012 Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2012-05-08, Pobrań: 931, Typ: DOC, Rozmiar: 47.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-05-08

« POWRÓT

WYDRUK