» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 35/2012 z dnia 11.05.2012 roku w sprawie systemu zabezpieczania i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich GórachSymbol: BOZ.1430.1.2012

Zarządzenie nr 35/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 11.05.2012 roku

w sprawie systemu zabezpieczania i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Tarnogórskiego

zarządzam,
co następuje:

§ 1

1. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenie "pieczęć" oznacza odpowiednio:
a) pieczęć urzędową - pieczęć okrągłą z wizerunkiem herbu powiatu pośrodku i nazwą w otoku odpowiednio:
 Âˇ Rada Powiatu Tarnogórskiego,
 Âˇ Zarząd Powiatu Tarnogórskiego,
 Âˇ Starosta Tarnogórski,
 Âˇ Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego,
 Âˇ Powiat Tarnogórski,
b) pieczęć - stemple lub ich wizerunki nagłówkowe, imienne do podpisu, z upoważnienia, w zastępstwie i.t.p.
2. Użyte w niniejszym zarządzeniu określenie "rejestr" - oznacza rejestr pod nazwą "Ewidencja wydawanych pieczątek", prowadzony przez Wydział Organizacyjny.

§ 2

Pieczęcie deponowane są w kasetkach metalowych - odrębnych dla każdej komórki organizacyjnej - po zakończeniu godzin pracy w danym dniu, w Sekretariacie Starosty przez następujące komórki:
1. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem pracownikowi obsługującemu sekretariat Starosty oraz pieczęcie okrągłe: Zarząd Powiatu Tarnogórskiego, Starosta Tarnogórski, Powiat Tarnogórski,
2. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem pracownikowi obsługującemu sekretariat Wicestarosty,
3. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem pracownikowi obsługującemu sekretariat Członków Zarządu i Sekretarza,
4. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Transportu i Dróg Publicznych,
5. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego,
6. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Edukacji,
7. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Powiatowemu Konserwatorowi Zabytków,
8. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Inwestycji i Gospodarki Mieniem,
9. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Organizacyjnemu, w tym:
 Âˇ pracownikom ds. zamówień publicznych,
 Âˇ pracownikom Kancelarii Starostwa,
10. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura Rady Powiatu  oraz pieczęcie okrągłe: Rada Powiatu Tarnogórskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego,
11. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura Obsługi Zarządu,
12. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura ds. Obsługi Prawnej,
13. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura Kadr,
14. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura Rzecznika Prasowego,
15. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Samodzielnego stanowiska ds. BHP.

§ 3

W pomieszczeniach wskazanych odpowiednio przez naczelnika lub kierownika komórki, w kasetkach metalowych, a następnie w szafach metalowych lub sejfach deponowane są,
1. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Kontroli,
2. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura ds. Audytu
3. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych,
4. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Geodecie Powiatowemu,
5. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Budownictwa i Architektury,
6. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
7. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami,
8. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Strategii, Kultury, Promocji i Sportu,
9. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Budżetu,
10. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Finansowo - Księgowemu,
11. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Wydziałowi Komunikacji,
12. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Powiatowemu Rzecznikowi Konsumentów,
13. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem dla Biura ds. Bezpieczeństwa Publicznego,
14. pieczęcie przypisane zgodnie z rejestrem Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 4

Naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych wyznaczą pracownika odpowiedzialnego za prawidłowe odbieranie, zdawanie pieczęci i oznakowywanie pism, decyzji i innych dokumentów właściwymi pieczęciami.

§ 5

Uchyla się zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 59/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie systemu zabezpieczania i używania pieczęci oraz pieczęci urzędowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach ze zmianą.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem §3 ust. 9 i 10, które wchodzą w życie od dnia 1 lipca 2012 roku.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-05-14

Data wprowadzenia: 2012-05-15

Wyświetleń: 1050

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-05-15

« POWRÓT

WYDRUK