» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Instrukcja dostępu do informacji publicznej

InformacjaUdostępnianie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Udostępnieniu podlegają informacje publiczne o:

- organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
- zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;
- polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;
- danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa; 
-majątku publicznym.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Infromacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Wniosek został dołączony w formie załącznika do niniejszej informacji.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udostępnianiu nie podlegają:

- dane osobowe,
- informacje niejawne,
- tajemnice chronione ustawowo,
- informacje chronione ze względu na: prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających  związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Dokument przygotowano: Wydział Organizacyjny

Autoryzacja: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego: Anna BIELECKA


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Kosk

Data wprowadzenia: 2017-07-07

Wyświetleń: 2103

Załączniki:
1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wprowadził: Katarzyna Kosk, Dnia: 2017-07-07, Pobrań: 1403

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-23
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2012-01-24
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2013-03-12
Usunięcie dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-03-02
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-06-24
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-11-13
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-11-13
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-11-13
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2017-07-07
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK