» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Instrukcja dostępu do informacji publicznej

InformacjaUdostępnianie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Udostępnieniu podlegają informacje publiczne o:

- organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

- zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach;

 - polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych;

- danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa;

  - majątku publicznym.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy (art.6, ust.2).

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

 

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

- wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu,

- wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,

- udostępnianie w „portalu danych”

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Wniosek został dołączony w formie załącznika do niniejszej informacji. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca
o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

Udostępnianiu nie podlegają:

- dane osobowe,

- informacje niejawne,

- tajemnice chronione ustawowo,

 - informacje chronione ze względu na: prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających  związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba, że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Katarzyna Kosk

Data wprowadzenia: 2024-06-10

Wyświetleń: 58

Załączniki:
1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wprowadził: Katarzyna Kosk, Dnia: 2022-05-09, Pobrań: 871, Typ: DOC, Rozmiar: 45.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-02-23
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2012-01-24
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2013-03-12
Usunięcie dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2013-03-12
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-03-02
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-06-24
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-11-13
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-11-13
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2015-11-13
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2017-07-07
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2022-05-09
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2022-05-09
Edycja dokumentu: Katarzyna Kosk, dnia: 2024-06-10
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK