» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Sesja w dniu 16 czerwca 2015 rokuData: 16 czerwca 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Honorowych Odznak Kombatanckich.
3. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 19 maja 2015 roku.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016” za rok 2014 (druk nr 52/2015).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6 (druk nr 36/2015).
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 6 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6 (druk nr 37/2015).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/223/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 43/2015).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2015 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli (druk nr 48/2015).
11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu (druk nr 44/2015).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 47/2015).
13. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok, Informacji Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2014.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok.
15. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/III/28/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
16. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok.
17. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną uchwały nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok.
18. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/III/62/2015 z dnia 27 maja 2015 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2014r.-31.12.2014r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok (druk nr 45/2015).
20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok (druk nr 46/2015).
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana T.K. na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach(druk nr 49/2015).
22. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na działalność dyrektorów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach i Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach (druk nr 50/2015).
23. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na działalność dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach (druk nr 51/2015).
24. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
25. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
26. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
27. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2015-06-09

Wyświetleń: 1820

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-06-09

« POWRÓT

WYDRUK