» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2015 rok

Sesja w dniu 25 sierpnia 2015 rokuData: 25 sierpnia 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 16 czerwca 2015 roku.
4. Informacja dotycząca działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach za 2014 rok oraz I kwartał 2015 roku, w tym informacja o sytuacji finansowej Spółki.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o wprowadzenie 460 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 53/2015).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (druk nr 55/2015).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015 - 2017” (druk nr 56/2015).
9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Powiat Tarnogórski projektu „Wszyscy razem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe (druk nr 57/2015).
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu, ul. Tarnogórska 80, 42-622 Świerklaniec (druk nr 58/2015).
11. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 95 rocznicy II Powstania Śląskiego (druk nr 59/2015).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 60/2015).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 61/2015).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 (druk nr 62/2015).
15. Rozpatrzenie skargi na dyrektorów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach i Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach.
16. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Albina Szrama na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 54/2015).
18. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Zbigniewa Łączkowskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Usługowego "GEOSPEC" na nienależyte wykonywanie zadań przez kierownictwo służby geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (druk nr 63/2015).
19. Informacja na temat zaawansowania realizacji zadania pn. „Likwidacja składowiska odpadów po byłych Zakładach Chemicznych” wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.
20. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
22. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2015-08-18

Wyświetleń: 2852

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-08-18

« POWRÓT

WYDRUK