» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2015 rok

Sesja w dniu 24 marca 2015 rokuData: 16 marca 2015 roku
Godzina rozpoczęcia: 15.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 17 lutego 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2014 rok oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. (druk nr 20/2015).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (druk nr 21/2015).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2014” (druk nr 22/2015).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2014 (druk nr 23/2015).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014” za rok 2014 (druk nr 24/2015).
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026 (druk nr 16/2015).
11. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok (druk nr 17/2015).
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 25/2015).
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 26/2015).
14. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (druk nr 27/2015).
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
17. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
18. Zakończenie sesji.Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman-Staśkiewicz

Data wprowadzenia: 2015-03-17

Wyświetleń: 682

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT