» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Nieodpłatna pomoc prawna

Darmowa pomoc prawnaZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń.
 2. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.
 3. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, o której mowa w ust. 1.

 

 

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

 1. osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i którym w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 2. osobom, które nie ukończyły 26 roku życia,
 3. osobom, które ukończyły 65 lat,
 4. osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 5. kombatantom, weteranom,
 6. zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 7. osobom, które są w ciąży.

 

Z pomocy prawnej w punktach skorzystać mogą wszystkie uprawnione osoby, nie tylko
z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

         

Udzielenie pomocy prawnej w punktach polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

     Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

SPOSOBY WYKAZANIA UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

 1. przedłożenie oryginału albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 2. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 3. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
 4. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 5. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,
 6. złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
 7. przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

W przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana
na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, że jest ona uprawniona do jej uzyskania a z uwagi
na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedłożyć dokumentów wymienionych powyżej.  

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2017-01-11

Wyświetleń: 1621

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2016-01-04
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2017-01-11
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK