» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » archiwalne » 2016 rok

Sesja w dniu 14 czerwca 2016 rokuData: 14 czerwca 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 24 maja 2016 roku.
4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok, Informacji Zarządu Powiatu Tarnogórskiego o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2015.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok.
6. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/III/77/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
7. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok.
8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną uchwały nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok.
9. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/III/119/2016 z dnia 30 maja 2016 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2015r.-31.12.2015r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok (druk nr 40/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok (druk nr 38/2016).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024 (druk nr 43/2016).
13. Informacja dotycząca działalności Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach za 2015 rok, w tym informacja o sytuacji finansowej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016 (druk nr 44/2016).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 (druk nr 45/2016).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016” za rok 2015 (druk nr 42/2016).
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk nr 41/2016).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 39/2016).
19. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
20. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
22. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-06-07

Wyświetleń: 2345

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-06-07

« POWRÓT

WYDRUK