» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2017 rok

Sesja w dniu 28 listopada 2017 rokuData: 28 listopada 2017 roku
Godzina rozpoczęcia: 11.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 24 października 2017 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami (druk nr 85/2017).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok (druk nr 81/2017) wraz z autopoprawką (druk nr 81a/2017).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach (druk nr 86/2017).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr 87/2017).
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr  XII/137/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 88/2017).
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 89/2017).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017 (druk nr 90/2017).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026 (druk nr 91/2017).
14. Informacja o stanie i planach rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, w tym utworzenie filii Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok (druk nr 84/2017).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/345/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Tarnogórskiego do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z kontroli zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 01.01.2014r. do 04.04.2017r. z dnia 8 sierpnia 2017 roku (druk nr 92/2017).
17. Zmiana składu osobowego Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Publicznego.
18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2017-11-21

Wyświetleń: 1247

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2017-11-21

« POWRÓT

WYDRUK