» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 202/851/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok

Symbol: 202/851/2017

Załączniki:
1) 202/851/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 253.58 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 43782.78 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 1233.6 KB
4) załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 9319.15 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/850/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 202/850/2017

Załączniki:
1) 202/850/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2732.65 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/849/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 202/849/2017

Załączniki:
1) 202/849/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1119.7 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/848/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Klaudii Zyśk - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli w przedmiocie realizacji procedury złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregion Centralny

Symbol: 202/848/2017

Załączniki:
1) 202/848/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 506.31 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/847/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 202/847/2017

Załączniki:
1) 202/847/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 347.68 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/846/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 202/846/2017

Załączniki:
1) 202/846/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1316.78 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/845/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 202/845/2017

Załączniki:
1) 202/845/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 329.14 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/844/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 202/844/2017

Załączniki:
1) 202/844/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1311.56 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/843/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus Plus w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 202/843/2017

Załączniki:
1) 202/843/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 469.4 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/842/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i wychowania

Symbol: 202/842/2017

Załączniki:
1) 202/842/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 340.16 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/841/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 202/841/2017

Załączniki:
1) 202/841/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1354.12 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/840/2017 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powierzenia Panu Tomaszowi Respondkowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 202/840/2017

Załączniki:
1) 202/840/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 186.22 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/839/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 70/262/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 202/839/2017

Załączniki:
1) 202/839/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1017.4 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/838/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1 ograniczonym prawem rzeczowym - hipoteką umowną na drugim miejscu

Symbol: 202/838/2017

Załączniki:
1) 202/838/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 521.03 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 202/837/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Piłsudskiego 1 ograniczonym prawem rzeczowym - hipoteką umowną na pierwszym miejscu

Symbol: 202/837/2017

Załączniki:
1) 202/837/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 436.52 KB

Data wprowadzenia: 2017-04-06

WIĘCEJ »
POWRÓT