» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2020 rok

Sesja w dniu 26 maja 2020 rokuData: 26 maja 2020 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 28 kwietnia 2020 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2019 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. (druk nr 15/2020).
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 27/2020).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu (druk nr 28/2020).
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020” za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 29/2020).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok (druk nr 32/2020).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 (druk nr 33/2020).
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach oraz szkół wchodzących w jego skład (druk nr 20/2020).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach (druk nr 31/2020).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 30/2020).
14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://sesja.tarnogorski.pl/.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2021-04-14

Wyświetleń: 599

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2020-05-19
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2021-04-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK