» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji » 2006 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2006 r.

Uchwała nr 246/1710/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.Symbol: 246/1710/2006

Uchwała nr 246/1710/2006
Zarządu Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 21 sierpnia 2006 roku

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)
 

Zarząd Powiatu
uchwala:


§ 1


Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmian do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały nr 246/1710/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 sierpnia 2006 roku


Uchwała nr ..../..../2006

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ............ 2006 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

Na podstawie art. 12, pkt 11 oraz art. 40, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.  nr 142, poz.1592 z póź. zm.) w związku z art. 42, ust. 6, ust. 7 i 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.674)


Rada Powiatu
uchwala:

§ 1

Wprowadzić zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze
o następującej treści:
1. W załączniku nr 1 do uchwały dodaje się punkt 7 o treści:

„Kierownik szkolenia artystycznego - 8”:


§ 2

Wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2006-10-02

Wyświetleń: 1436

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2006-10-02

« POWRÓT

WYDRUK