» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2022 rok

Sesja w dniu 21 czerwca 2022 rokuPorządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 24 maja 2022 roku.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2021.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok.
6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok, Informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok.
10. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/IV/69/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
11. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok.
12. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok.
13. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/IV/94/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2021r.-31.12.2021r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok (druk nr 29/2022).
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/260/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji, Terapii i Rozwoju Dziecka" w Tarnowskich Górach (druk nr 28/2022).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok (druk nr 31/2022).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2022-2028 (druk nr 32/2022).
19. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach (druk nr 30/2022).
20. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
22. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Administrator Danych Osobowych informuje wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wejście na salę obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2022-06-14

Wyświetleń: 141

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2022-06-14

« POWRÓT

WYDRUK