» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2023 rok

Sesja w dniu 25 maja 2023 rokuData: 25 maja 2023 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 28 marca i 20 kwietnia 2023 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim” za rok 2022 (druk nr 21/2023).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Śląskim w sprawie wykonywania przez Powiat Tarnogórski zadania dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej (druk nr 22/2023).
6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż Powiat Tarnogórski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 20/2023) wraz z autopoprawką (druk nr 20a/2023).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok (druk nr 23/2023).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 (druk nr 24/2023).
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieprzyznania nagrody „Orła i Róży” w 2023 roku (druk nr 25/2023).
11. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
13. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
14. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Administrator Danych Osobowych informuje wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wejście na salę obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2023-05-18

Wyświetleń: 143

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2023-05-18

« POWRÓT

WYDRUK