» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2023 rok

Sesja w dniu 20 czerwca 2023 rokuData: 20 czerwca 2023 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25 maja 2023 roku.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2023 roku (druk nr 32/2023).
6. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok.
7. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Śląskiej za rok 2022.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok.
11. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/IV/53/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok.
12. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Tarnogórskiego na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok.
13. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwały nr 1/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok.
14. Zapoznanie radnych z uchwałą nr 4200/IV/99/2023 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2022r.-31.12.2022r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok (druk nr 30/2023).
16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 33/2023).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok (druk nr 34/2023).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2023-2028 (druk nr 35/2023).
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu (druk nr 29/2023).
21. Rozpatrzenie skargi złożonej przez pana D.Ś.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk nr 31/2023).
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok (druk nr 26/2023).
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok (druk nr 27/2023).
25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok (druk nr 28/2023).
26. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
27. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
28. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
29. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Administrator Danych Osobowych informuje wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wejście na salę obrad jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego.
Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2023-06-13

Wyświetleń: 274

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2023-06-13

« POWRÓT

WYDRUK