» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2023

Wystąpienie pokontrolne Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich GórachSymbol: KNZ.K.1711.2.2023

Tarnowskie Góry, dnia 04.07.2023 r.

KNZ.K.1711.2.2023

Pan
Daniel Dygudaj
Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góry

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

          Na podstawie § 26 ust.1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 42/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lipca 2022 roku), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 54, w temacie „Prawidłowość realizacji uchwały nr XV/158/2019 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych”, przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
           W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od 24.03.2023 r. do 26.05.2023 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1).nieprawidłowe ustalenie w decyzji UIT – 71/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. i w decyzji UIT – 121/22 z dnia 6 października 2022 r. iloczynu liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy liniowego urządzenia obcego w pasie drogowym, a w konsekwencji naliczenie w ww. decyzjach opłat w zaniżonej wysokości oraz nieprawidłowe wyliczenie opłaty w decyzji UIT – 105/22 z dnia 7 września 2022 r. za umieszczania w pasie drogowym liniowego urządzenia obcego, co niezgodne jest z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 1376), (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1693), 
2).brak szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 lub brak skali planu sytuacyjnego lub nieprawidłowa skala planu sytuacyjnego lub brak wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego lub brak wymiarów reklamy umieszczonej w pasie drogowym we wnioskach na podstawie których zostało wydanych 57 decyzji o zajęcie pasa drogowego, co niezgodne z § 1 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1264),
3).nieprawidłowe ustalenie w decyzjach: ZPD – 26/22 z dnia 2 marca 2022 r., ZPD – 67/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r., ZPD – 94/22 z dnia 30 maja 2022 r., ZPD – 114/22 z dnia 6 lipca 2022 r., ZPD – 194/22 z dnia 23 listopada 2022 r. powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w konsekwencji nieprawidłowe naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz nieprawidłowe wyliczenie opłaty w decyzji ZPA – 26/22 z dnia 20 czerwca 2022 r. za zajęcie pasa drogowego, co jest niezgodne z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
4).nie naliczenie w 36 decyzjach opłat za wykonanie przewiertów lub przecisków w pasie drogowym, co niezgodne jest z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
5).braku prowadzenia indywidualnego rozliczenia nieterminowych wpłat w księgach  pomocniczych oraz indywidualnego rozliczenia odsetek ustawowych od tych wpłat dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym ustalonych w wydanych decyzjach, co jest niezgodne z art.17 ust.1 pkt. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 120),
6).nie ustalenie w prawidłowej wysokości należnych odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności wynikających z nieterminowych wpłat oraz nie podjęcia działań mających na celu ich wyegzekwowanie, co jest niezgodne z art. 42 ust. 5 oraz niezgodne z art. 254 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634),
7).braku podejmowania działań w zakresie egzekucji niezapłaconych w terminie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, co wskazuje na brak nadzoru nad prawidłowością dokumentowania działań w zakresie egzekucji niezapłaconych w terminie tych należności, co narusza art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 1 oraz 4 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634). 
          W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1711.2.2023 wnoszę o:
1).prawidłowe ustalanie w decyzjach dot. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej iloczynu liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy liniowego urządzenia obcego w pasie drogowym oraz prawidłowe naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 645), 
2).naliczenie w prawidłowej wysokości opłaty rocznej: za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - za lata 2023 – 2062 w decyzji UIT – 71/22 z dnia 6 czerwca 2022 r. oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym - za lata 2023 – 2047 w decyzji UIT – 121/22 z dnia 6 października 2022 r., zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
3).wydawanie decyzji o zajęcie pasa drogowego na podstawie kompletnego wniosku składanego przez wnioskującego, zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1264),
4).prawidłowe ustalanie powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz naliczenie opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
5).naliczanie opłat za wykonanie przewiertów lub przecisków w pasie drogowym, zgodnie z 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
6).prowadzenia indywidualnego rozliczenia nieterminowych wpłat oraz indywidualnego rozliczenia odsetek ustawowych od tych wpłat dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym ustalonych w wydanych decyzjach w księgach  pomocniczych, zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 120 z późn. zm.),
7).ustalania w prawidłowej wysokości należnych odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności wynikających z nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym ustalonych w wydanych decyzjach zgodnie z art. 42 ust. 5 oraz  254 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634),
8).podejmowania działań w zakresie egzekucji niezapłaconych w terminie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym ustalonej w wydanej decyzji zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 479 ze zm.),
9).podejmowania działań w zakresie egzekucji niezapłaconych w terminie należności z tytułu zajęcia pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym mając na uwadze art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 1 oraz 4 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634). 
          Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 42/2022 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 lipca 2022 roku), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji. 

 

Dokument sporządził: 
Główny specjalista w Wydziale Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi  Bogdan Droś,
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala


Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2023-07-04

Data wprowadzenia: 2023-07-20

Wyświetleń: 64

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2023-07-20
Edycja dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2023-07-20
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK