» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Sesja w dniu 27 listopada 2012 rokuData: 27 listopada 2012 roku

Godzina rozpoczęcia: 10.00

Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2012 roku.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
 5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 181/2012).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku zmienionej uchwałą Nr LIV/581/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 września 2006 roku, uchwałą Nr LV/594/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku, uchwałą Nr II/30/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku oraz uchwałą Nr XIV/153/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 września 2007 roku, w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze (druk nr 182/2012).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/453/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym (druk nr 183/2012).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późn. zm. (druk nr 184/2012).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok (druk nr 185/2012).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 186/2012).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Powiat Tarnogórski (druk nr 189/2012).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 179/2012).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2013 rok (druk nr 187/2012).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu i określenia liczby jej członków (druk nr 188/2012).
 16. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu.
 17. Wybór członka Zarządu Powiatu.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
 19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
 20. Zakończenie sesji.

Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2012-11-16

Wyświetleń: 2976

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2012-11-16
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK