» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Sesja w dniu 1 kwietnia 2014 rokuSesja w dniu 1 kwietnia 2014 roku

Data: 1 kwietnia 2014 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 4 marca 2014 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2013 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. (druk nr 21/2014),
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2012-2014” za rok 2013 (druk nr 17/2014).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2013 (druk nr 18/2014).
9. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2013” (druk nr 16/2014).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim na lata 2014-2015” (druk nr 20/2014).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu czynności kontrolnych związanych z zapłatą przez Powiat Tarnogórski na rzecz Gminy Tarnowskie Góry należności dotyczącej finansowania Młodzieżowych Domów Kultury (druk nr 14/2014).
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 19/2014).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze (druk nr 22/2014).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 25/2014).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach (druk nr 26/2014).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 24/2014).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 (druk nr 27/2014).
18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
19. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
20. Zakończenie sesji.

 


Komentarz:

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu.

Autoryzacja: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman-Staśkiewicz

Data wprowadzenia: 2014-03-27

Wyświetleń: 1877

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, dnia: 2014-03-24
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman-Staśkiewicz, dnia: 2014-03-27
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK