» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Sesja w dniu 30 października 2014 rokuData: 30 października 2014 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 23 września 2014 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Tarnogórskim w roku szkolnym 2013/2014.
7. Raport dotyczący gospodarki finansowej Powiatu Tarnogórskiego – plan działań naprawczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok (druk nr 92/2014).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020 (druk nr 93/2014).
10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (druk nr 89/2014).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu prowadzonej przez Powiat Tarnogórski (druk nr 91/2014).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 87/2014).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2015 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (druk nr 90/2014).
14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara (druk nr 88/2014).
15. Rozpatrzenie skargi pana A. Sz. na działania Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.
16. Rozpatrzenie skargi pana Ryszarda Majchrzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Parkingowe Majchrzak Ryszard na działania Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach.
17. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
18. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2014 rok.
19. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2014 rok.
20. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
21. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
22. Podsumowanie pracy Rady Powiatu w IV kadencji.
23. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2014-10-27

Wyświetleń: 1989

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2014-10-27
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK