» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2007 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2007 r.

Uchwała nr 41/208/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 41/208/2007

Uchwała nr 41/208/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 18 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załącznik do uchwały nr 41/208/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 czerwca 2007 roku

 

 

Uchwała nr .......................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia .............................

 

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Na podstawie art. 13, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. 2004, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 12, pkt. 8, lit. a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) w związku z § 11 Uchwały Nr XXI/184/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm).

 

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na zbycie mienia opisanego poniżej:

Nieruchomość niezabudowana, położona w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej w Tarnowskich Górach, obejmująca działkę gruntu nr 2058/1 o pow. 0,5027 ha, uregulowana w Księdze Wieczystej KW nr 44284, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


 

Uzasadnienie

 

 

Aktualnie Powiat Tarnogórski posiada w swoim zasobie nieruchomość która z punktu widzenia realizacji zadań własnych Powiatu, jest zbędna. Zachodzi więc konieczność zbycia nieruchomości wyszczególnionej w projekcie uchwały.

Nieruchomość opisana w uchwale jest  niezabudowana, zlokalizowana jest w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej, obejmuje działkę gruntu nr 2058/1, dla której prowadzona jest KW nr 44284, w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

W dniu 2.12.2004r. ww. nieruchomość została nabyta do zasobu Powiatu Tarnogórskiego w wyniku umowy zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa. Od ww. dnia przedmiotowa nieruchomość nie jest zagospodarowana.

            Mając na uwadze powyższe tj. brak realizacji zadań na nieruchomości położonej
w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej przez Powiat podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego jest w pełni zasadne.

 

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2007-06-27

Wyświetleń: 1382

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2007-06-27

« POWRÓT

WYDRUK