» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

KOMPETENCJE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIWYCIĄG Z REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO

§ 71

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zwany dalej Zespołem, realizuje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z innych ustaw i przepisów wykonawczych, w szczególności:

1)       realizuje treść zawartego Porozumienia z Powiatem Lublinieckim,

2)       prowadzi obsługę petentów, przyjmowanie korespondencji, wydawanie orzeczeń,

3)       udziela informacji z zakresu orzecznictwa w sprawach dotyczących:

a)       ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

b)      ustawy o świadczeniach rodzinnych,

c)       ustawy o pomocy społecznej,

d)      ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

e)       ustawy Prawo o ruchu drogowym,

4)       organizuje obsługę administracyjną składów orzekających:

a)       przygotowuje zgodnie z potrzebami ogłoszenia o naborze na członków składów orzekających,

b)      weryfikuje złożone podania pod względem formalnym,

c)       wnioskuje do Starosty o powołanie lub odwołanie członków składów orzekających,

d)      powołanych członków składów orzekających kieruje na szkolenia uprawniające do orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,

e)       sporządza umowy zlecenia lub o świadczenie usług z członkami składów orzekających,

f)        wyznacza składy orzekające,

5)      sprawuje nadzór nad przebiegiem prowadzonego postępowania;

a)       sprawdza złożone wnioski pod względem formalnym, wzywa do uzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia braków formalnych,

b)         rejestruje wnioski w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitorowania
o Niepełnosprawności i w rejestrach prowadzonych przez Zespół;

c)       zawiadamia wnioskodawcę o terminie rozpatrzenia wniosku

d)       sprawdza poprawność dokumentów sporządzonych podczas posiedzenia składu orzekającego,

e)      na podstawie dokumentacji z posiedzenia składu orzekającego sporządza
i wydaje orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach
do ulg i uprawnień,

f)       wydaje orzeczenia o umorzeniu postępowania,

g)      uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie w ramach samokontroli albo przekazuje odwołanie do rozpoznania Wojewódzkiemu Zespołowi ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

h)       sprawuje nadzór nad aktami orzeczniczymi znajdującymi się w posiadaniu Zespołu.

6)       wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej,

7)       wydaje karty dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

8)       współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej,

9)       opracowuje i realizuje roczny plan finansowy a w szczególności:

a)       wnioskuje o przyznanie dotacji Wojewody na realizację zadań orzeczniczych,

b)      sporządza plan dochodów i wydatków,

c)       planuje i rozlicza szczegółowo wydatki składów orzekających,

d)      rozlicza wszystkie pozostałe wydatki poniesione na funkcjonowanie Zespołu,

10)   sporządza sprawozdania z realizacji zadań orzeczniczych w szczególności dotyczące:

a)       liczby i celu przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności w podziale
na dzieci i osoby dorosłe, na płeć, na przedziały wiekowe,

b)      liczby wydanych orzeczeń w podziale na dzieci i osoby dorosłe, na płeć,
na przedziały wiekowe, na stopień niepełnosprawności, na symbol niepełnosprawności,

c)       liczby wydanych legitymacji,

d)      liczby wydanych kart parkingowych w podziale na osoby fizyczne i jednostki,

e)       wydatków i zatrudnionych osób oraz rozliczenia dotacji.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Ewelina Mrówka

Data wprowadzenia: 2017-09-14

Wyświetleń: 2864

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Danuta Stroba, dnia: 2011-07-22
Edycja dokumentu: Danuta Stroba, dnia: 2012-05-29
Edycja dokumentu: Danuta Stroba, dnia: 2012-05-29
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2015-04-27
Edycja dokumentu: Ewelina Mrówka, dnia: 2017-09-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK