» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 177/854/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 166/787/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich GórachSymbol: 177/854/2009

Uchwała nr 177/854/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 166/787/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24.11.2008 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity  Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późn. zm. z 2001 roku ), wykonując zapisy Uchwały
nr XXV/197/2004 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2004 r.

  

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Zmienia się treść § 8, który otrzymuje brzmienie:

            "W PZB tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1.       Dział Księgowo - Finansowy - DKF

2.       Dział Usług - DU

3.       Sekcja Spraw Osobowych i BHP - DK

4.       Samodzielne stanowisko ds. Administrowania Zasobami - ADM

5.       Sekcja Techniczna - ST

6.       Samodzielne stanowisko ds. budowlanych - NB

7.       Radca Prawny - RP".

 

2.       Zmienia się treść § 16, który otrzymuje brzmienie:

            "Do zakresu zadań podstawowych Sekcji Technicznej należy w szczególności:

1)            wykonywanie remontów i ochrony obiektów

2)            planowanie zapotrzebowania materiałowego dla realizacji remontów bieżących
i zaplanowanych

3)            nadzór nad usuwaniem awarii instalacji w budynkach Starostwa Powiatowego
oraz w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez PZB

4)            utrzymywanie czystości w obiektach Starostwa Powiatowego

5)            wykonywanie prac niezbędnych do zaopatrzenia w ciepło obiekty Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących, budynków mieszkalnych i Pałacu
w Nakle Śl.

6)            planowanie remontów i napraw

7)            opracowywanie planów harmonogramu prowadzonych robót

8)            nadzór i kontrola nad pracownikami wykonującymi usługi."

 

3.       Zmienia się treść § 17, który otrzymuje brzmienie:

            "Do zakresu zadań podstawowych Samodzielnego stanowiska ds. budowlanych należy
w szczególności:

1)             przeprowadzanie wizji lokalnych stanu technicznego budynków oraz mieszkań i ocena zakresu należnych prac remontowych

2)             sporządzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych

3)             dokonywanie przeglądów okresowych wymaganych wg prawa budowlanego oraz dokonywanie wpisów w Książkach Obiektów Budowlanych prowadzonych przez ADM

4)             kosztorysowanie prac związanych z okresowymi przeglądami budynków

5)             nadzór nad prowadzonymi robotami remontowo-budowlanymi

6)             opracowywanie warunków prowadzenia robót remontowo-budowlanych przez najemców

7)             nadzór i kontrola pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu usług i robót realizowanych przez Powiatowy Zakład Budżetowy

8)             sporządzanie protokołów odbioru robót

9)             sporządzanie protokołów przekazania placu budowy

10)         sporządzanie wykazu materiałów niezbędnych do przeprowadzania robót remontowo-budowlanych

11)         nadzór nad usuwaniem awarii instalacji w budynkach Starostwa Powiatowego
oraz w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez PZB

12)         planowanie remontów i napraw

13)         opracowywanie planów harmonogramu prowadzonych robót

14)         nadzór i kontrola nad pracownikami wykonującymi usługi."

 

4. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu  
      Budżetowego.

 

§ 2

 

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Budżetowego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2009 r.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-01-19

Wyświetleń: 1227

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-01-19

« POWRÓT

WYDRUK