» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków » Powiatowy Konserwator Zabytków

Kompetencje wydziałuPowiatowy Konserwator Zabytków realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, nr162, poz.1568, z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2013 roku, poz.1409), ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 roku poz.647, z późniejszymi zmianami), w stosunku do obiektów
i terenów objętych ochroną konserwatorską i figurujących w gminnej ewidencji zabytków, obejmujące w szczególności:

 

1. Uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych, zabytków techniki oraz obiektów stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;

2. Uzgadnianie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia, w stosunku do nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków
a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa;

3. Przedstawianie w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków;

4. Prowadzenie badań obiektów i przedmiotów posiadających cechy zabytków z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru;

5. Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin;

6. Udzielanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych (z wyłączeniem robót polegających na rozbiórce) przy zabytku wpisanym do rejestru w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;

7. Udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;

8. Udzielanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku wyłącznie w odniesieniu do  układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;

9. Udzielanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;

10. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie art.36 ust.1 pkt1,10,11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;

11. Wydawanie decyzji na podstawie art.44 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, w związku z decyzjami wydawanymi na podstawie art.43 tej ustawy;

12. Wydawanie decyzji w związku z pozwoleniami wydawanymi na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1, 10, 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w wypadku prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zbytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;

13. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabytków znajdujących się na terenie układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków oraz w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, obiektów stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki;

14. Opracowywanie dokumentacji konserwatorskiej niezbędnej do realizacji zadań;

15. Współdziałanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach dotyczących wpisania obiektów do rejestru zabytków;

16. Umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znaków informujących, iż obiekt podlega ochronie;

17. Opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami, a następnie sporządzanie sprawozdania z realizacji tego programu;

18. Weryfikacja wniosków w sprawach o udzielanie dotacji na finansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz nadzór nad realizacją umów i rozliczeniem przyznanych dotacji;

19. Przeprowadzanie lustracji obiektów zabytkowych, monitorowanie stanu ich zachowania oraz prawidłowości użytkowania;

 

 

 Osoba wprowadzająca dokument: Celina Maryńczuk

Data wprowadzenia: 2014-01-03

Wyświetleń: 901

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT