» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków » Powiatowy Konserwator Zabytków

Kompetencje wydziałuPowiatowy Konserwator Zabytków realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 poz.1446), ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.1409, z późn. zm.), ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 roku poz.647, z późn. zm.), w stosunku do obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską i figurujących w gminnej ewidencji zabytków, obejmujące w szczególności:

 

 1. uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych, zabytków techniki oraz obiektów stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;                                                                                                                    
 2. uzgadnianie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia, w stosunku do nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów nie nadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia, niewpisanych do rejestru zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie postanowień planów miejscowych z wyłączeniem obiektów stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa;
 3. przedstawianie w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków;       
 4. prowadzenie badań obiektów i przedmiotów posiadających cechy zabytków z wyjątkiem zabytków wpisanych do rejestru;
 5. przyjmowanie zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem oraz dokonywanie oględzin;
 6. udzielanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych (z wyłączeniem robót polegających na rozbiórce) przy zabytku wpisanym do rejestru w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
 7. udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
 8. udzielanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku wyłącznie w odniesieniu do  układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
 9. udzielanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
 10. wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie art.36 ust.1 pkt 1,10,11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
 11. wydawanie decyzji na podstawie art.44 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w związku z decyzjami wydawanymi na podstawie art.43 tej ustawy;
 12. wydawanie decyzji w związku z pozwoleniami wydawanymi na podstawie art.36 ust.1 pkt 1, 10, 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w wypadku prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zbytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa;
 13. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabytków znajdujących się na terenie układu urbanistycznego miasta Tarnowskie Góry wpisanego do rejestru zabytków oraz w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, obiektów stanowiących własność Powiatu i Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej, stanowisk archeologicznych oraz zabytków techniki;
 14. opracowywanie dokumentacji konserwatorskiej niezbędnej do realizacji zadań;
 15. współdziałanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach dotyczących wpisania obiektów do rejestru zabytków;
 16. umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znaków informujących, iż obiekt podlega ochronie;
 17. opracowanie powiatowego programu opieki nad zabytkami, a następnie sporządzanie sprawozdania z realizacji tego programu;
 18. weryfikacja wniosków w sprawach o udzielanie dotacji na finansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz nadzór nad realizacją umów i rozliczeniem przyznanych dotacji;
 19. przeprowadzanie lustracji obiektów zabytkowych, monitorowanie stanu ich zachowania oraz prawidłowości użytkowania;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osoba wprowadzająca dokument: Celina Maryńczuk

Data wprowadzenia: 2015-01-08

Wyświetleń: 1008

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT