» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Komórki organizacyjne Starostwa » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków » Powiatowy Konserwator Zabytków

Kompetencje wydziału


Symbol: GKZ.0716-12/06

Zadania:

Powiatowy Konserwator Zabytków realizuje zadania z zakresu ochrony zabytków określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku, Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) w stosunku do obiektów i terenów objętych ochroną konserwatorską wynikającą z zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miast i gmin powiatu tarnogórskiego, z wyłączeniem wpisanych do rejestru zabytków, w szczególności:


a)uzgadnianie pozwoleń na budowę i rozbiórkę;
b)uzgadnianie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazujących właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu oraz określających terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia w stosunku do nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów nienadających się do remontu, odbudowy lub wykończenia;
c)przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia, prowadzenia prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku;
d)prowadzenie badań obiektów i przedmiotów posiadających cechy zabytków;
e)przyjmowanie zawiadomień o odkryciu, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem;
f)opracowywanie dokumentacji konserwatorskiej niezbędnej do realizacji zadań;
g)opracowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami, a następnie sporządzanie sprawozdania z realizacji tego programu;
h)współdziałanie ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w postępowaniach dotyczących wpisania obiektów do rejestru zabytków;
i)umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znaków informujących, iż obiekt podlega ochronie;
j)wykonywanie zadań związanych ze społeczną opieką nad zabytkami (ustanawianie społecznych opiekunów zabytków, prowadzenie listy, wydawanie legitymacji i zaświadczeń);
k)wnioskowanie o przejęcie zabytku nieruchomego na rzecz Skarbu Państwa lub gminy w trybie przepisów o gospodarce nieruchomościami;
l)przeprowadzanie lustracji obiektów zabytkowych, monitorowanie stanu ich zachowania oraz prawidłowości użytkowania; 
m)współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego oraz innymi organami administracji publicznej w sprawach ochrony zabytków;
n)prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

Prowadzone sprawy:

-   Przygotowywanie i podpisywanie orzeczeń w sprawach dotyczących obiektów zabytkowych.
-   Prowadzenie dokumentacji bieżącej i archiwalnej według przyjętego systemu organizacji.
-   Udzielanie informacji stronom w zakresie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef KorpakOsoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-06-02

Wyświetleń: 1020

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

« POWRÓT