» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku

Uchwała nr 181/875/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Zakładu Budżetowego w 2008 r.Symbol: 181/875/2009

Uchwała nr 181/875/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Zakładu Budżetowego w 2008 r. 

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity  Dz. U. nr 142, poz. 1592, z późn. zm. z 2001 roku ), i §4 ust. 1 Uchwały nr 254/1739/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 września 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach.

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

  

§ 1

 

Przyjąć roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach w 2008 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr 181/875/2009

 Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2009 r.

 

 

Roczne sprawozdanie z działalności

Powiatowego Zakładu Budżetowego

za rok 2008.

 

 

            W czwartym roku działalności Powiatowy Zakład Budżetowy przeprowadził szereg prac remontowo - budowlanych, prace w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi, prace portierskie.

 

W zakresie działań administracji i windykacji należności czynszowych wykonano następujące działania:

 

1)       złożono 16 pozwów sądowych o zapłatę należności czynszowych za 2007 r.

2)       złożona 2 pozwy sądowe o wydanie lokalu mieszkalnego

3)       uzyskano pozytywne wyroki sądowe w zakresie dochodzenia roszczeń od najemców
w 16 sprawach i w dwóch sprawach o wydanie lokali mieszkalnych (jeden z zasadzonym lokalem socjalnym, a drugi bez lokalu socjalnego)

4)       na bieżąco wystosowywano wezwania do zapłaty dla najemców, którzy nie regulują zobowiązań czynszowych

5)       doprowadzono do zawarcia 2 ugód pomiędzy Zarządem Powiatu a najemcami o spłatę należności czynszowych

6)       pracownicy PZB pouczyli najemców o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego
- w wyniku czego kolejni najemcy otrzymują dodatki mieszkaniowe

7)       na bieżąco prowadzone są książki obiektów budowlanych dla budynków mieszkalnych

8)       dokonywane są przeglądy budowlane wszystkich budynków administrowanych przez PZB

9)       na bieżąco prowadzona jest korespondencja z najemcami

10)   w ramach działań windykacyjnych (komorniczych i ugodowych) w okresie
od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyegzekwowano od najemców i byłych najemców kwotę 67.342,63 zł na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

11)   w ramach administrowania Parkiem w Nakle Śl. w czerwcu 2008 r. uzyskano zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wycinkę 156 drzew znajdujących się w parku oraz pozwolenie na wykonanie cieć pielęgnacyjnych 64 drzew na w/w terenie.

      Ponadto uzyskano zgodę na wykonanie nowych nasadzeń na terenie parku.

      Na ten cel uzyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 38.065,15 zł oraz dotację
z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 12.902,53 zł

12)   zamontowano 5 ławek i 3 kosze na śmieci na terenie wokół Pałacu w Nakle Śl.

13)   począwszy od dnia 01.03.2008 r. Powiatowy Zakład Budżetowy przejął dozorowanie terenów po byłych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. W trybie bardzo pilnym, po decyzji Wojewody Śląskiego i zleceniu uzyskanym od Starosty Powiatu, reprezentującego Skarb Państwa zorganizowano brygadę pracowników zatrudnionych przy dozorowaniu terenu po byłych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach. Dodatkowo Powiatowy Zakład Budżetowy zawarł umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na organizacje prac interwencyjnych. W wyniku zawartej umowy pracę uzyskało 7 osób bezrobotnych

14)   po długich staraniach i ciągłym monitowaniu w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Radzionków Powiatowy Zakład Budżetowy uzyskał zapewnienie przydziału lokalu socjalnego dla osoby z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym - Pana Wojciecha Wosz.

W wyniku tego działania PZB pozyskał dla Powiatu Tarnogórskiego lokal mieszkalny wolny od obciążeń, do sprzedaży w ramach przetargu nieograniczonego. Przychód
z tego tytułu dla Powiatu Tarnogórskiego wyniósł 40.100,00 zł.

15)   Powiatowy Zakład Budżetowy zawarł umowę z Panem Starostą Tarnogórskim reprezentującym Skarb Państwa na windykację należności Skarbu Państwa. W wyniku działań windykacyjnych do dnia 31.12.2008 r. odzyskano kwotę 194.833,38 zł, a PZB osiągnął przychód z tego tytułu w wysokości 19.596,73 zł.

16)   Powiatowy Zakład Budżetowy zawarł umowę z Wójtem Gminy Świerklaniec
na windykację należności Gminy Świerklaniec w 6-ciu sprawach. W chwili obecnej zostały skierowane wnioski o wszczęcie egzekucji do Komornika Sądowego. Planowany przychód z tego tytułu wyniesie ok. 300-400 zł.

17)   W dniu 30.04.2008 r. PZB przekazał administrowanie dwoma budynkami znajdującymi się w Nakle Śl. przy ul. Głównej 5 i 7 Gminie Świerklaniec . Przekazanie budynków
po korzystnym dla Powiatu Tarnogórskiego wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach przebiegło w sposób bardzo sprawny i bezkonfliktowy.

Z ramienia Gminy Świerklaniec w przekazaniu uczestniczyli: Irena Żmuda i Wiesława Chałat.

Z ramienia Gminnego Ośrodka Rekreacji (nowy zarządca) - Jolanta Danisz i Katarzyna Gołąbek

Z ramienia Starostwa Powiatowego - Tomasz Szmydki

Z ramienia PZB - Joanna Kwiecień, Katarzyna Krawiec, Jerzy Rozga.

Ponadto przy przekazaniu nieruchomości i okazaniu znaków granicznych brał udział geodeta dokonujący podziału działek gruntu.

Dla sprawnego przekazania budynków do administrowania do Gminnego Ośrodka Rekreacji PZB przygotował komplet wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących spraw lokatorskich (w szczególności wykazano sprawy, których Powiat Tarnogórski nie zdążył rozstrzygnąć przed przekazaniem). Sporządzono dla Wydziału Budżetu i Finansów i Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego informację dotyczącą rozliczeń pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Świerklaniec w zakresie pobieranych do depozytu przez Powiat w imieniu Gminy kwot z tytułu czynszu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych wpłacanych zarówno od najemców, jak i Gminę Świerklaniec. Dla Powiatu Tarnogórskiego - 47.562,18 zł,
dla Gminy Świerklaniec 77.236,56 zł

18)   W dniach 6-7 marca 2008 r. była Dyrektor Powiatowego Zakładu Budżetowego - Joanna Kwiecień w ramach dbałości o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych złożyła egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną i uzyskała licencję zawodową Pośrednika w obrocie nieruchomościami o nr 7787

19)   W m-cu czerwcu 2008 r. pracownica Powiatowego Zakładu Budżetowego - Katarzyna Krawiec uzyskała licencje zawodową Zarządcy nieruchomości.

Pani Katarzyna Krawiec w roku 2006 podjęła roczne studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie nieruchomościami. Po ukończeniu studiów podjęła praktykę zawodową pod kierunkiem ówczesnej Dyrektor Powiatowego Zakładu Budżetowego - Joanny Kwiecień, posiadającej uprawnienia nr PFSZN/OU/0109 Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości do prowadzenia praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Po odbyciu praktyki i w wyniku dużego zaangażowania ze strony Katarzyny Krawiec
w dniu 14.05.2008 r. Państwowa Komisja Kwalifikacyjna oceniła, że wiedza kandydatki kwalifikuje ją do uzyskania licencji Zarządcy nieruchomości.

20)   W ramach umowy zawartej pomiędzy PZB a Skarbem Państwa była Dyrektor PZB
- Joanna Kwiecień wykonała korekty deklaracji DRA w związku z "Zawiadomieniem o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS" dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za 31 m-cy, za Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach za 18 m-cy  oraz liczne korekty i uzupełnienia brakujących dokumentów zgłoszeniowych, w tym: ZUA, ZWUA, ZIUA, ZCZA, KOA za pracowników ZLA oraz pracowników i podopiecznych RDDZ w Karchowicach.

 

W zakresie robót remontowo - budowlanych w ciągu 2007 r. wykonano następujące prace:

1)             wykonano oświetlenie terenu byłego gospodarstwa pomocniczego w Nakle Śl.
- 2.800,00 zł

2)             wykonano remont schodów do budynku przy ul. Głównej 5 w Nakle Śl.
- 2.799,55 zł

3)             przystosowano pomieszczenia na gabinet lekarski w Zespole Szkół Gastronomiczno
- Hotelarskich - 7.949,93 zł

4)             wykonano malowanie Sali sesyjnej i konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego - 7.654,42 zł

5)             wykonano na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej malowanie klatek schodowych i piwnic
w budynku w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b - 20.309,14 zł

6)             wykonano remont gabinetu Starosty - 8.034,49 zł

7)             dokonano awaryjnej naprawy dachu budynku przy ul. Park 7 w Brynku - 1.924,55 zł

8)             wykonano remont gabinetu Wicestarosty - 5.356,32 zł

9)             wykonano remont sanitariatów nauczycielskich na II piętrze I Liceum Ogólnokształcącego - 11.000,00 zł

10)         wykonano remont dachu w szkole w Kaletach - 91.913,96 zł

11)         wykonano konserwację dachu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mickiewicza 41 - 9.700,00 zł

12)         dokonano rozbiórki pomieszczeń gospodarczych i remont schodów w budynku
przy ul. Park 1 w Brynku - 6.500,00 zł

13)         dokonano drzwi wejściowych do budynków w Nakle Śl. przy ul. Powstańców
- 19.200,00 zł

14)         wykonano remont pomieszczeń w budynku przy ul. Opolskiej 21 na potrzeby siedziby PZB - 56.100,00 zł.

 

            Ogółem   w   okresie  od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.  wykonano  prace
remontowo - budowlane na łączną kwotę: 251.242,36 zł.

 W ciągu czterech lat funkcjonowania Powiatowy Zakład Budżetowy doprowadził
do uporządkowania spraw związanych z gospodarką mieszkaniową w Powiecie Tarnogórskim - zracjonalizowano sposób zarządzania tą substancją.

            Bieżąca kontrola wpływów i szybka reakcja w przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań czynszowych spowodowała znaczny wzrost procentowy dokonywanych wpłat.

            Biorąc pod uwagę, że lokale mieszkalne zajmowane przez osoby stale uchylające
się od obowiązku regulowania opłat czynszowych zostały przekazane do administrowania Gminie Świerklaniec informujemy, że ściągalność opłat czynszowych i za media wzrosła
do ~ 99%.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-02-09

Wyświetleń: 1342

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-02-09

« POWRÓT

WYDRUK