» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała Nr 185/895/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie założenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.Symbol: 185/895/2009

Uchwała Nr 185/895/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 lutego 2009 roku

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie założenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn.  zmian.)

 

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie założenia
II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach przy
ul. Rogowskiego 43
o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 185/895/2009  Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lutego 2009 roku

 

 

 

Uchwała Nr  ..................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia  ...........................

 

 

w sprawie: założenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

 

 

Na podstawie art.12 pkt.8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. z późn. zmian.) w związku z art. 5 ust. 5a i art. 58 ust. 1 i ust. 7 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  z późn. zmian.).

 

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Z dniem 1 września 2009 roku zakłada się II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

 

§ 2

 

Akt założycielski II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Organizację II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Szkoła, o której mowa w § 1 z dniem 1 września 2009 roku zostaje włączona do Zespołu Szkól Elektroniczno-Ekonomicznych z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

 

§ 7

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                      

UZASADNIENIE

 

Utworzenie II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych jest realizacją wniosku skierowanego do Rady Powiatu przez Dyrektora Zespołu Szkół Elektryczno-Ekonomicznych
w Kaletach  w dniu 1 grudnia 2008 roku. II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych będzie kształciło dorosłych  w systemie wieczorowym i zaocznym zgodnie z potrzebami absolwentów szkół zasadniczych. W roku 2009 - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - zaplanowano utworzenie dwóch uzupełniających liceów ogólnokształcącego dla dorosłych: w Tarnowskich Górach i Kaletach.

Utworzenie tego typu szkół ma na celu ułatwienie zdobycia średniego wykształcenia i przygotowanie do egzaminu maturalnego osób dorosłych. W roku szkolnym 2008/09 w Zespole Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych prowadzonych jest pięć oddziałów klas technicznych: w klasie I - 0, w klasie II - 2, w klasie III - 2 i w klasie IV - 1 oddział.

Nie chcąc pozbawiać miasta Kalety szkoły ponadgimnazjalnej, Powiat Tarnogórski  - jako organ prowadzący - od lat stwarza możliwości rozwoju ZSE-E poprzez  wprowadzanie zgodnych z potrzebami rynku pracy nowych zawodów  kształcenia w Technikum nr 11, a w przypadku powyższej Uchwały poprzez utworzenie nowej szkoły zapewniającej kształcenie ustawiczne dorosłych.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr ............... Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia .....................

 

 

 

 

 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI

 

II UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 

W KALETACH

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.i, 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.)
w związku z art. 5 ust. 5a i art. 58 ust. 1 i ust. 7 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz.1304 z późn. zmian.)

 

zakłada się z dniem 1 września 2009 roku

 

II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

w Kaletach

 

ul. Rogowskiego 43

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .............. Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia .....................

 

STATUT

 

II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

w Kaletach

 

Rozdział I : INFORMACJE OGÓLNE

 

§ 1

 

1.       Szkoła nosi nazwę:  II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaletach.

2.       Szkoła ma siedzibę: w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

 

§ 2

 

1.       Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Tarnogórski.

2.       Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

3.       Szkoła prowadzi kształcenie w formie stacjonarnej i zaocznej.

4.       Pełna nazwa brzmi: Zespół Szkół Elektryczno-Ekonomicznych - II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Kaletach.

5.       II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kaletach jest szkołą o dwuletnim cyklu nauczania dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Rozdział II: CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 3

 

Celem uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest kształcenie umożliwiające uzyskanie średniego wykształcenia, otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego oraz do kontynuowania nauki w szkołach wyższych i policealnych.

 

§ 4

 

1.       Do zadań szkoły należy:

1)       umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy, rozwoju zdolności i zainteresowań,

2)       zapewnienie słuchaczom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,

3)       zapewnienie słuchaczom pełnego bezpieczeństwa w szkole oraz w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę.

4)       tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.

2.       Szkoła organizuje doradztwo zawodowe oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia,
a także współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom.

3.       Szczegółowy sposób klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów                         i sprawdzianów, a także terminy klasyfikacji śródrocznej określa wewnątrzszkolny system oceniania.

 

Rozdział IV. ORGANY  SZKOŁY

 

§ 5

 

 1.    Organami szkoły są:        

1)       dyrektor szkoły,

2)       rada pedagogiczna,

3)       samorząd słuchaczy.

 § 6

 

1. Uprawnienia i obowiązki dyrektora szkoły:

1)       kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i   reprezentuje ją na zewnątrz,

2)       sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w szkole   nauczycieli,

3)       sprawuje opiekę nad słuchaczami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju  psychofizycznego,

4)       realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5)       kieruje pracami rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący, a także  wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami  prawa,

6)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę  pedagogiczną i  ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe  wykorzystanie,

7)       organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

8)       wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

4.       Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole  nauczycieli i pracowników   nie będących nauczycielami.

 3.   Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)       zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz  innych pracowników szkoły,

2)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  pracownikom szkoły,

3)       występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

5.       Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić słuchacza z listy słuchaczy w przypadkach  określonych                w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej
po zasięgnięciu  opinii samorządu słuchaczy.

6.       Dyrektor w  wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną.         

 

§ 7

 

1.   Rada pedagogiczna jako organ kolegialny posiada kompetencje stanowiące oraz opiniodawcze.        

2.   Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)        zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

2)       zatwierdzanie planów pracy szkoły,

3)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole,

4)       ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.

3.    Rada pedagogiczna opiniuje:

1)       organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych,

2)       projekt planu finansowego szkoły,

3)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń,  czy wyróżnień,

4)       propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych           i opiekuńczych.

4.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze  stanowiska dyrektora
     lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

5.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w  obecności co najmniej

     połowy jej członków.

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a zebrania rady pedagogicznej są
     protokołowane.

7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady  pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 8

 

1.       W szkole działa samorząd słuchaczy zwany dalej samorządem.

2.       Samorząd tworzą wszyscy słuchacze szkoły.

3.       Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy                       w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.       Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.       Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak:

1)       prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

2)       prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)       prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem,  a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)       prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
z własnymi potrzebami, możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

5)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 9

 

Organy szkoły współdziałają ze sobą zgodnie z wymogami określonymi w innych przepisach oraz rozwiązują spory między sobą.

 

Rozdział V. ORGANIZACJA  SZKOŁY

 

§ 10

 

1.       Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

2.       Liczba słuchaczy w pierwszym semestrze uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wynosi nie mniej niż 40  słuchaczy, a w następnych semestrach nie mniej niż  30 słuchaczy.

3.       Zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej odbywają się przez trzy lub cztery dni w tygodniu.

4.       Kształcenie w formie zaocznej, tj. konsultacje zbiorowe odbywają się we wszystkich semestrach
nie rzadziej niż co dwa tygodnie przez dwa dni według harmonogramu konsultacji.  Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe dla nauczycieli w czasie jednego semestru: pierwszą wprowadzającą do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.

 

 

§  11

 

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zadań edukacyjnych w innym wymiarze zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć w systemie stacjonarnym.

 

§ 12

 

W strukturze uzupełniającego liceum ogólnokształcącego mogą funkcjonować pracownie dydaktyczne lub pracownie ćwiczeń laboratoryjnych.

 

§ 13

 

1.       W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2.       Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, oraz popularyzowaniu w miarę możliwości wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem zadań:

1)        udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)        tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
 źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)        rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań słuchaczy oraz wyrabianie i pogłębianie
 u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się,

4)        organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

3.       Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.       Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)            praca pedagogiczna:

a)       udostępnianie zbiorów,

b)       udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i innych,

c)       poradnictwo w wyborach czytelniczych,

d)       przysposobienie czytelnicze.

2)  prace organizacyjne:

a)       gromadzenie zbiorów,

b)       ewidencja zbiorów,

c)       opracowanie biblioteczne zbiorów,

d)       selekcja zbiorów,

e)       konserwacja katalogów,

f)         organizacja warsztatu informacyjnego,

g)       organizacja udostępniania zbiorów,

h)       planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialna.

5.       W wykonywaniu swych zadań biblioteka współpracuje z opiekunami, nauczycielami oraz pozaszkolnymi placówkami upowszechniania kultury.

 

§ 14

 

W realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1)       pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2)       biblioteki służącej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły wspierającej doskonalenie zawodowe nauczycieli i popularyzowanie wiedzy wśród słuchaczy.

 

§ 15

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny uzupełniającego liceum ogólnokształcącego opracowany przez dyrektora szkoły, 
z uwzględnieniem szkolnego planu  nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30  kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę zawodową do dnia  30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji uzupełniającego liceum ogólnokształcącego zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych za środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział VI. NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

                                                                

§ 16

1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracyjni i pracownicy  obsługi.

2. Zasady zatrudniania w szkole nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Obowiązki i zadania nauczycieli oraz innych pracowników określa zakres czynności ustalony przez
    dyrektora szkoły.

 

§ 17

 

1.Przewiduje się możliwość tworzenia stanowiska wicedyrektora jeżeli uzupełniające liceum
   ogólnokształcące  dla dorosłych liczy co  najmniej 12  oddziałów.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.

 

§ 18

 

1.       Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący ze słuchaczami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu  programu nauczania z zakresu nauczania ogólnego.

2.       Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora  liceum, na wniosek zespołu.

 

 

§ 19

 

1.       Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.       Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby  nauczyciel
      wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.       Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku słuchaczy,
      ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum.

 

Rozdział VII. SŁUCHACZE  SZKOŁY

 

§ 20

1.       Słuchacze mają prawo do:

1)       dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,

2)       życzliwego i podmiotowego ich traktowania,

3)       znajomości programu edukacyjnego szkoły,

4)       sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy,

5)       zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

6)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7)       otrzymania pomocy w przypadku trudności,

8)       wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie słuchaczy,

9)       wyrażania swoich myśli i poglądów, ale w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

2.       Słuchaczowi, którego prawo zostało naruszone, przysługuje odwołanie lub skarga do Dyrektora Szkoły.

3.       Słuchacz może otrzymać stypendium naukowe lub socjalne, jeśli spełnia warunki określone
w oddzielnym regulaminie.

4.       Słuchacze mają obowiązek:

1)       przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,

2)       systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i w życiu szkoły, uczestniczenie w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,

3)       odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

4)       właściwego odnoszenia się do koleżanek i kolegów,

5)       odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

6)       godnego reprezentowania swej szkoły,

7)       dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

8)       posiadania niezbędnych materiałów do realizacji zadań edukacyjnych,

9)       stałego zaangażowania na rzecz społeczności szkolnej.

 

§ 21

 

1.       Uwzględniając zainteresowania słuchaczy i ich potrzeby rozwojowe, szkoła może prowadzić zajęcia dodatkowe dla słuchaczy.

2.       Szkoła w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, współpracując
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, może prowadzić specjalistyczną  pomoc dla słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

§ 22

 

1.       Ocenianie bieżące słuchaczy i ocenianie śródroczne dokonywane jest wg skali ocen: 1-6 przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.

3.       Szczegółowe zasady oceniania obowiązujące w szkole zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

§ 23

 

1.       Nagrody i kary stosowane w szkole określa regulamin szkolny.

2.       Za właściwe zachowanie słuchacz może otrzymać pochwałę wychowawcy, rady pedagogicznej, dyrektora.

3.       Za niewłaściwe zachowanie słuchacz otrzymuje karę: upomnienie wychowawcy, naganę udzieloną przez wychowawcę, naganę udzieloną przez dyrektora, naganę udzieloną przez dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy słuchaczy w przypadku następnego wykroczenia, skreślenia z listy.

4.       O każdej nagrodzie i karze szkoła informuje słuchacza - z podaniem sposobu i trybu odwołania.

5.       Od wymierzonej kary słuchacz ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył. Na życzenie słuchacza organ, który nałożył karę ma obowiązek udzielenia informacji, do jakiego organu należy się zwrócić z odwołaniem.

 

§ 24

 

1.       Skreślenie z listy słuchaczy następuje na podstawie decyzji dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia
w przypadkach:

1)       jeżeli lekceważy statut i regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne,

2)       jeżeli propaguje sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły styl życia,

3)       jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców,

4)       jeżeli pobyt słuchacza w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych.

2.       Z wnioskiem o skreślenie słuchacza z listy słuchaczy może wystąpić:

1)       dyrektor,

2)       rada pedagogiczna.

3.       Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy słuchaczy
w ciągu dwóch tygodni do organu nadzoru pedagogicznego.

4.       Przy skreślaniu z listy słuchaczy obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających kontynuowanie procesu edukacji.

 

§ 25

 

O przyjęcie do klasy pierwszej uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych ubiegać się mogą absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę, którzy w wyznaczonym terminie złożą wymaganą odrębnymi przepisami dokumentację.

 

Rozdział IX: PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 26

 

      Statut nadaje szkole organ prowadzący. Statut szkoły nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 27

 

Szkoła używa pieczęci:

1.       podłużnej o treści - II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaletach  -  tel./fax            ( 034 ) 357 70 23

2.       pieczęci okrągłych - o średnicy 20 i 36 mm, z napisem w otoku II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kaletach i godłem państwa.


§ 28

 

Szkoła może posiadać własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

 

§ 29

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 30

 

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


§ 31

 

Statut szkoły wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1567

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK