» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała Nr 186/901/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnogórskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.Symbol: 186/901/2009

 

Uchwała Nr 186/901/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 19 lutego 2009 roku

 

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnogórskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592. z późn. zm.).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnogórskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik do uchwały nr 186/901/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lutego 2009 roku.

 

Uchwała Nr …./…/2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ……. 2009 roku

 

 

w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnogórskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Sejmik Województwa Śląskiego projekt uchwały w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnogórskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Członek Zarządu Województwa Śląskiego Pan Mariusz Kleszczewski zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego  w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnogórskich Górach, poprzez likwidację Centralnej Sterylizacji.

W uzasadnieniu przesłanego wniosku podkreślono, że likwidacja Centralnej Sterylizacji spowodowana jest zużyciem technicznym urządzeń, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.   Szpital uzyskał zgodę Zarządu Województwa Śląskiego na zbycie tych urządzeń przez kasację.                                 W uzasadnieniu zaznaczono, iż usługa sterylizacji została zlecona - na podstawie umowy-  Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, natomiast pomieszczenia po Centralnej Sterylizacji zostaną zaadaptowane na gabinety i Izbę Przyjęć.

Jednocześnie podkreślono, że dalsza działanośc SPZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach nie ulegnie zmianie.

            Mając powyższe na uwadze Powiat Tarnogórski nie wnosi zastrzeżeń do przesłanego projektu uchwały.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1225

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK