» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.

Uchwała nr 186/903/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarowice.Symbol: 186/903/2009

Uchwała nr 186/903/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 19 lutego 2009 roku

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarowice.

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały  nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Zgłosić następujące wnioski do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarowice:

1.       dla działek gruntu nr 497/26, 497/27 oraz 497/28 położonych w gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, o łącznej powierzchni 9,2624 ha, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego; proponuje się przeznaczenie: tereny komunikacji lotniczej;

2.       dla działek gruntu nr 497/23, 497/33 oraz 497/34 położonych w gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, o łącznej powierzchni 10,6472 ha stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Powiatu Tarnogórskiego: proponuje się przeznaczenie: tereny komunikacji lotniczej;

3.       w projekcie zmian studium należy zamieścić wykaz obiektów o znacznej wartości zabytkowej, z wyszczególnieniem:

¡         zespołów zabudowy i pojedynczych budynków;

¡         obiektów przemysłu, techniki i sztuki obronnej; 

¡         cmentarzy oraz kaplic i krzyży przydrożnych;

¡         grup zaprojektowanej zieleni;

¡         obiektów archeologicznych

            oraz ustalenia dotyczące postulowanych form i zakresu ich ochrony;

4.       należy ująć przebieg drogi ekspresowej na odcinku Pyrzowice - Tarnowskie Góry zgodnie             z uchwałą nr XIII/141/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie propozycji przebiegu dróg ekspresowych S11 i S1 na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            Wójt Gminy Ożarowice na podstawie art. 11, pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku                  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.) pismem GK/7320/12/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku zawiadomił o podjęciu przez Radę Gminy Ożarowice uchwały nr XVIII/221/2008 z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice.

            Celem zmiany jest wprowadzenie prawidłowego przebiegu autostrady A1 zgodnego z wydaną przez Wojewodę Śląskiego-Lechosława Jarzębskiego decyzją lokalizacyjną a także poszerzenie granic rozwoju wsi położonych na terenie gminy (głównie na terenach budownictwa mieszkaniowego i usługowego) i dostosowanie do aktualnych potrzeb gospodarczych gminy.

Obszar objęty zmianą Studium  pokrywa się z granicą administracyjną Gminy Ożarowice.

            Zgodnie z opiniami poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego proponuje się zgłosić następujące uwagi:

1)       dla działek gruntu nr 497/26, 497/27 oraz 497/28 położonych w gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, o łącznej powierzchni 9,2624 ha, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego; proponuje się przeznaczenie: tereny komunikacji lotniczej;

2)       dla działek gruntu nr 497/23, 497/33 oraz 497/34 położonych w gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, o łącznej powierzchni 10,6472 ha stanowiących własność Skarbu Państwa, będących we władaniu Powiatu Tarnogórskiego: proponuje się przeznaczenie: tereny komunikacji lotniczej;

3)       w projekcie zmian studium należy zamieścić wykaz obiektów o znacznej wartości zabytkowej oraz ustalenia dotyczące postulowanych form i zakresu ich ochrony;

4)       należy ująć przebieg drogi ekspresowej na odcinku Pyrzowice - Tarnowskie Góry zgodnie             z uchwałą nr XIII/141/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie propozycji przebiegu dróg ekspresowych S11 i S1 na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-02-24

Wyświetleń: 1274

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-02-24

« POWRÓT

WYDRUK