» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 196/964/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXVII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 196/964/2009

Uchwała nr 196/964/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 6 kwietnia 2009 roku

 

 

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXVII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XXXVII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 30 marca 2009 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 190/926/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 kwietnia 2009 roku.

 

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

 

1.   

XXXVII/349/2009

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2008 rok

Wykonuje:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego

Nadzoruje:

Starosta Powiatu  

2.   

 

 

XXXVII/350/2009

 

w sprawie przyjęcia Programu Restrukturyzacji Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

3.   

 

 

XXXVII/351/2009

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu  

4.   

 

 

XXXVII/352/2009

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/291/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia i ustanowienia "Zasad udzielania stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla studentów"

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

5.   

 

 

XXXVII/353/2009

 

w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Pl. Jana Pawła II 8

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

6.   

 

 

XXXVII/354/2009

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Wykonuje:

Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej

 

 

 

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

7.   

 

 

XXXVII/355/2009

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2008

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

8.   

 

 

XXXVII/356/2009

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Fundacji Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Górnego Śląska"

Wykonuje:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pani Krystyna Kosmala

9.   

 

 

XXXVII/357/2009

w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Polarnej i ul. Puszkina w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Komunikacji

Nadzoruje:

Starosta Powiatu 

10.    

 

 

XXXVII/358/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wykonuje:

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk   

11.    

 

 

XXXVII/359/2009

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/326/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2009 rok

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Starosta Powiatu   

12.    

 

 

XXXVII/360/2009

w sprawie zmiany do Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Starosta Powiatu  

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Wyświetleń: 1110

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-04-24
Edycja dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-11-18
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK