» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2009 r.

Uchwała nr 205/1009/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXVIII/369/2009 z dnia 28.04.2009r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta RadzionkówSymbol: 205/1009/2009

                                      

 

Uchwała nr 205/1009/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 25 maja 2009 roku

 

w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXVIII/369/2009 z dnia 28.04.2009r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków

 

 

Działając na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Skierować do Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXVIII/369/2009 z dnia 28.04.2009r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków.

                  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                        

                                           

Załącznik do uchwały nr 205/1009/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2009 roku

 

 

Uchwała nr ......................

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ...............................

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/369/2009 z dnia 28.04.2009r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Zmienić treść § 1 pkt 2. uchwały nr XXXVIII/369/2009 z dnia 28.04.2009 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

"2.Na wykonanie zadań określonych w pkt 1. przeznaczyć środki w wysokości 21 500 zł  (brutto), które zostaną przekazane w oparciu o porozumienie zawarte z Miastem Radzionków."

                   

§ 2

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

                                                                        

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                       

§ 4

 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

  

Uzasadnienie do uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków

 

W związku z wystąpieniem Burmistrza Miasta Radzionków z propozycją powierzenia Miastu Radzionków zadań z zakresu letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Radzionków w roku 2009 zaproponowano podpisanie stosowanego porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miastem Radzionków. Przedmiot porozumienia obejmuje wykonanie następujących usług:

a) koszenie traw w pasie drogowym dróg powiatowych,

b) przycinanie żywopłotów,

c) sprzątanie poboczy dróg powiatowych.

Ze względu na skrócenie okresu obowiązywania porozumienia zmianie ulega wysokość środków przekazanych miastu Radzionków na realizacje porozumienia. Dotychczasową kwotę 25 000 zł (brutto) zastępuje się kwotą 21 500 zł (brutto).

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Wyświetleń: 1117

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-01

« POWRÓT

WYDRUK