» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2009 r.

Uchwała nr 205/1005/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 205/1005/2009

Uchwała nr 205/1005/2009

                                                             Zarządu Powiatu                              

w Tarnowskich Górach

z dnia 25 maja  2009 roku

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Na podstawie  art.  32,  ust.  2,  pkt  1    w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)  

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wprowadza się następującą autopoprawkę do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 203/996/2009 z dnia 12 maja 2009 roku

 

1.   w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"w § 1 ust. 1 "Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę 138 445 422 zł na kwotę 138 410 251 zł"

 

2.   w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"w § 2 ust. 1 "Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego" na 2009 rok zmienia się kwotę
150 802 904 zł na kwotę 150 767 733 zł"

 

3.    W § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,w §2 ust 3,, Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku ‘’ zmienia kwotę 34 867 979  zł na kwotę      33 674 828 zł

 

4.    Dodaje się  pkt 6 o treści:

,, w § 6 pkt. 2 ,, Ustala się plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"

  1. Stan środków na początek roku zmienia się  kwotę 1 200 000 zł na kwotę 1 031 960 zł

3 . wydatki zmienia się kwotę  2 499 068 zł na kwotę 2 331 028 zł

 

5.   Dodaje się §8 o treści :

       ,, Dokonać zmian w Załączniku nr 15,,Plan przychodów i wydatków Powiatowego

       Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku do  

       Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku  

       w sprawie budżetu  Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok ,zgodnie z załącznikiem  Nr 7  

       do niniejszej uchwały."

 

 6.   Dodaje się § 9 o treści :

"Dokonać zmian w Złączniku  Nr 16 ,, Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 " do uchwały nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego  na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały"

 

 7.   § 8,9,10 otrzymują numery kolejno 10,11,12

 

 8.  Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego

      na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

9. Załącznik Nr 2do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego   

     na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

 

10.Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego

     na 2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

 

11..Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego

      na  2009 rok otrzymuje postać według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 12. Załącznik Nr 6 do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu

         Tarnogórskiego na 2009 rok o treści  według załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

 

13. Dodaje się załącznik nr 7 do projektu w sprawie zmian w budżecie Powiatu

     Tarnogórskiego na 2009 rok o treści wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały

 

14. . Dodaje się załącznik nr 8 do projektu w sprawie zmian w budżecie Powiatu

     Tarnogórskiego na 2009 rok o treści wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały

 

   

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

Dochody

 

 - zwiększono plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich  w Tarnowskich Górach o kwotę 371 583 zł w ramach przystąpienia do programu Leonardo da Vinci .

- -zwiększono plan dochodów bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę 655 zł

- zwiększono plan dochodów w dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 66 677 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki

- dokonano przesunięcia  z działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z zadania ,,Przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie przy  ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych-Budowa kuchni i stołówki" w kwocie 20 000 zł  do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziału 70005 Gospodarka gruntami                         i nieruchomościami  na remonty budynków mieszkalnych.

-zwiększono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

- dokonano przesunięcia o kwotę 523 243 zł do dział 801 Oświata i wychowanie rozdziału 80130 Szkoły zawodowe  na zadnie pn. ,,Remont dachu z wymianą pokrycia dachowego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"            z następujących zadań:

-  "Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Sienkiewicza 16" rozdz. 75020 paragraf 6050 o kwotę 48 000 zł

- " Projekt remontu budynku Starostwa przy ul. Mickiewicza 29" rozdz. 75020 paragraf 6050 o kwotę 200 000 zł

-  "Projekt termomodernizacji LO im. Sempołowskiej"  rozdz. 80120 paragraf 6050      o kwotę 80 000 zł

- " Wymiana parkietu w sali gimnastycznej oraz okien w sali tenisa stołowego              i zaplecza tych sal w ZSTU" rozdz. 80 130 paragraf 6050 o kwotę 34 191 zł

- " Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ZSTE przy ul. Nałkowskiej 2 na potrzeby ZSS - budowa kuchni i stołówki" rozdz.80130 paragraf 6050        o kwotę 30 800 zł

-  "Remont budynku pałacu myśliwskiego  DPS w Miedarach" rozdz. 85202 paragraf 6050 o kwotę 130 252 zł

 

- zabezpieczono w planie budżetu na rok 2010 brakującą kwotę 1 147 299 zł na zadanie pn.,, Projekt remontu dachu w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych w Tarnowskich Górach"


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Wyświetleń: 1160

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 205/1005/2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-06-01, Pobrań: 1058, Typ: ZIP, Rozmiar: 45.48 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-01

« POWRÓT

WYDRUK