» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2009 r.

Uchwała 206/1012/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 206/1012/2009

 

Uchwała  206/1012/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 maja 2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku   w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

 

1 w § 1 ust.1 ,, Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę         138 410 251  zł na kwotę 138 420 051 zł

 

2 w § 1 ust 2 ,, Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok z tytułu dotacji na zadania       z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat " zmienia się kwotę 11 936 345 zł na kwotę 11 946 145 zł

 

3 w § 2 ust. 1 ,, Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę        150 767 733  zł na kwotę 150 777 533 zł

 

4 w § 2 ust 2 ,, Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat " zmienia się kwotę 11 936 345 zł na kwotę 11 946 145 zł

 

 

5 w § 2 ust. 4 ,, Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań Powiatu" zmienia się kwotę  12 054 506  zł na kwotę 12 544 506 zł

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 roku z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 5

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

 

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania
i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań powiatu do Uchwały    Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 8

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

.

 

 

 

§ 9

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok ,  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

 

 

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uzasadnienie

 

Dochody:

 

Zwiększono plan w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 5800 zł oraz w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4000 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego FBI/3011/62/2/09          z dnia 29 kwietnia 2009 rok. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Program na rzecz społeczności romskiej           w Polsce".

 

Wydatki

 

Dokonano przesunięć między paragrafami w następujących jednostkach: 

 

- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- Zarządu Dróg Powiatowych,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty,

- I Liceum Ogólnokształcącego im S. Sempołowskiej,

- Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych,

- Zespołu Szkół Techniczno-Humanistycznych,

- Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej,

- Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,

- Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

- Domu Pomocy Społecznej w Miedarach,

- Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń"

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- Powiatowym Urzędzie Pracy,

- Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

 

Dokonano zwiększenia budżetu Zespołu Szkól Elektroniczno-Ekonomicznych ze środków Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze środków Biura Bezpieczeństwa Publicznego

 

Dokonano także przesunięć między paragrafami na wniosek następujących wydziałów:

- Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej,

- Biura Bezpieczeństwa Publicznego,

- Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

- Wydziału Transportu i Dróg Publicznych,

- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,

- Biura Rady Powiatu,

- Biura ds. Inwestycji,

- Wydziału Organizacyjnego,

- Wydziału Kultury,

- Biura Kadr.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-06-01

Wyświetleń: 1056

Załączniki:
1) Załącznik do uchwałynr 206/1012/2009 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2009-06-01, Pobrań: 1042, Typ: ZIP, Rozmiar: 27.23 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-01

« POWRÓT

WYDRUK