» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2009 roku

Uchwała nr 209/1039/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej utworzenia przez Powiat Tarnogórski i gminy z terenu Powiatu Tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.Symbol: 209/1039/2009

Uchwała nr 209/1039/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 15 czerwca 2009 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały dotyczącej utworzenia przez Powiat Tarnogórski i gminy z terenu Powiatu Tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski i gminy z terenu Powiatu Tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Załącznik do uchwały nr 209/1039/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 czerwca 2009 r.

Uchwała nr ..../..../2009
Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia .....2009 roku

w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski i gminy z terenu Powiatu Tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1), 7), 8), 21), art.6 ust.1, art.12 pkt 8) g) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w związku z art.1, art.2, art.9 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz.43 z 1997 r. z późn. zm.).

 

Rada Powiatu
uchwala:

§1

Utworzyć przez Powiat Tarnogórski wspólnie z gminami z terenu Powiatu Tarnogórskiego spółkę prawa handlowego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

§2

Wnieść wkład pieniężny w kwocie 16 000 zł. (słownie: szesnaście tysięcy złotych) i objąć udziały w kapitale zakładowym spółki wymienionej w §1 w ilości odpowiadającej wniesionemu wkładowi pieniężnemu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Uzasadnienie:

 

W kraju istnieje kilkaset rozgłośni lokalnych obejmujących swym zasięgiem gminę, powiat, lub dekanat. Celem radia powiatowego, którego utworzeniem i prowadzeniem zajmie się utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaspokojenie zapotrzebowania społeczności lokalnych (gminnych i powiatowej) na: lokalną informację, promocję Powiatu Tarnogórskiego, gmin z tego terenu, w tym na edukację przy pomocy drogi radiowej oraz promocję kultury lokalnej i turystyki dotyczącej tego obszaru.

Władzom samorządowym, organizacjom i związkom gminnym brakuje medium do przedstawiania osiągnięć i zamierzeń, a co najważniejsze zwrotnej informacji od mieszkańców o ocenie dokonań i akceptacji, lub odrzuceniu projektów.

Radio, które odbiera się biernie i czynnie, poprzez kontakt z redakcją daje możliwość szybkiego i skutecznego komunikowania. Uczestnictwo w sieci to dla gmin
i powiatu także promocja ponadregionalna dzięki internetowemu serwisowi informacyjnemu
i możliwości prezentacji swoich osiągnięć na antenach pozostałych stacji sieci.

 

Radio powiatowe stawia sobie za cel podjęcie funkcji radia (obywatelskiego), działającego na rzecz wspólnoty lokalnej, którą obejmuje swoim zasięgiem. Funkcję tę realizuje poprzez aktywne uczestnictwo w szerokim spektrum spraw dotyczących tej wspólnoty. Odpowiada na podstawowe, z punktu widzenia dzisiejszych wspólnot, potrzeby. Poprzez rzetelną informację, pogłębione audycje społeczne (zakładające udział słuchaczy), programy edukacyjne, działa na rzecz upodmiotowienia mieszkańców powiatu.

 

Istnieje realna szansa otrzymania częstotliwości od KRRiTV poprzez wniesienie do jej Przewodniczącego wniosku z ofertą programową, lub oczekiwanie na Ogłoszenie KRRiTV.

 

Radiem zawiadywałaby spółka prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z większościowym udziałem wspólników: Powiatu Tarnogórskiego i gmin z terenu powiatu. Początkowy kapitał spółki wyniósłby 30 000 zł z możliwością jego późniejszego podwyższenia, zaś objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki przez Powiat Tarnogórski w momencie jej tworzenia odpowiadałoby wnoszonemu wkładowi pieniężnemu w wysokości 16 000 zł.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1329

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK