» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 209/1044/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego.Symbol: 209/1044/2009

Uchwała nr 209/1044/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 czerwca 2009 roku

 

 

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego.

 

  

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  w związku z  art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2004 r.  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).  

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Powołać stałą komisję do przeprowadzania rokowań, na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania przysługującego, za działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, nabywanie przez Powiat Tarnogórski na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2004r  Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), w składzie:

 

 

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

Stanowisko

1.

Przewodniczący

Artur Maligłówka

Wicestarosta

2.

Zastępca Przewodniczącego

Krystyna Kosmala

Członek Zarządu Powiatu

3.

Członek Komisji

Joanna Niebylska

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem

4.

Członek Komisji - protokolantka

Barbara Zielonka

Podinspektor w Referacie Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Powiatu w Wydziale Gospodarki Mieniem

5.

Członek Komisji

Bernadeta Droś

Specjalista w Referacie Finansów w Wydziale Budżetu i Finansów

 

 

§ 2

 

1.           Komisja może podejmować czynności związane z przeprowadzeniem rokowań w składzie co najmniej 3 osób, wyłącznie przy udziale przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności zastępcy przewodniczącego.

2.           W uzasadnionych przypadkach, do podejmowania czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań, istnieje możliwość powołania odrębnej komisji.

3.           Rokowania prowadzi przewodniczący komisji a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

4.           Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych rokowań zawierający informacje o:

a)           terminie i miejscu rokowań;

b)           oznaczeniu nieruchomości  będącej przedmiotem rokowań;

c)           obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość;

d)           wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników rokowań;

e)           wysokości odszkodowania uzgodnionej przez strony lub informacji o braku porozumienia w zakresie wysokości odszkodowania - przy czym wysokość ustalonego odszkodowania nie może przekraczać wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem rokowań określonej w operacie szacunkowym.

f)             danych osobowych strony biorącej udział w rokowaniach.  

g)           imionach i nazwiskach członków komisji uczestniczących w rokowaniach.

h)           dacie sporządzenia protokołu.

7.           Protokół z rokowań sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Zarządu Powiatu, a jeden dla strony biorącej udział w rokowaniach.

8.           Protokół z rokowań podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz strona biorąca udział w rokowaniach.

9.           Komisja przedkłada do wiadomości Zarządowi Powiatu informację o wysokości ustalonego odszkodowania lub o braku porozumienia w zakresie wysokości odszkodowania.

10.       Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia przez Zarząd Powiatu porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowania lub do wszczęcia postępowania przez stronę o ustalenie i wypłatę odszkodowania według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

 

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z Art. 98. ust. 1  ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, na własność Powiatu,  z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie  o podziale prawomocne.   Za działki gruntu, nabyte przez Powiat przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a Zarządem Powiatu. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Użyte przez ustawodawcę określenie "w wysokości uzgodnionej" oznacza więc, konieczność przeprowadzenia rokowań.  Mając na uwadze  powyższe niezbędnym jest powołanie stałej komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania przysługującego, za działki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, nabywanie przez Powiat Tarnogórski na podstawie art. 98 wyżej cytowanej ustawy.

 

W skład komisji zostaje powołanych pięć osób: dwóch Członków Zarządu Powiatu pełniących funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji, przedstawiciel Wydziału Budżetu i Finansów oraz dwóch przedstawicieli Wydziału Gospodarki Mieniem - komórki merytorycznie odpowiedzialnej za realizację zadań w zakresie nabywania nieruchomości na własność Powiatu Tarnogórskiego. Mając na uwadze, iż ustalona w trakcie rokowań wysokość  odszkodowania  stanowi oświadczenie woli, komisja może podejmować czynności wyłącznie przy udziale przewodniczącego a w przypadku jego nieobecności zastępcy przewodniczącego.  

 

Do kompetencji komisji należy przede wszystkim uzgodnienie wysokości odszkodowania  za nieruchomości nabyte przez Powiat Tarnogórski. Wysokość ustalonego odszkodowania nie może jednak przekraczać wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem rokowań określonej w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego. Komisja z przeprowadzanych czynności sporządza protokół, który zawiera informacje                    o wysokości uzgodnionego ze stroną odszkodowania lub informacje o braku porozumienia             w zakresie wysokości odszkodowania. Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia przez Zarząd Powiatu porozumienia w sprawie wypłaty odszkodowania. W sytuacji gdy nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania protokół z rokowań stanowi podstawę do wszczęcia przez stronę, postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.

 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały, w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rokowań na potrzeby ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte na rzecz Powiatu Tarnogórskiego, jest w pełni zasadne.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-06-24

Wyświetleń: 1435

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-06-24

« POWRÓT

WYDRUK