» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2009 roku

Uchwała nr 214/1090/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie negatywnego zaopiniowania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry dla dzielnic północnych - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnychSymbol: 214/1090/2009

Uchwała nr 214/1090/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 13 lipca 2009 roku

 

w sprawie negatywnego zaopiniowania zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry dla dzielnic północnych - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11, pkt. 8 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.), a także § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Negatywnie zaopiniować zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry dla dzielnic północnych - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych ze względu na:

  1. Niezgodność zapisów zmiany "Studium (…)" z przyjętymi postulatami mieszkańców dotyczącymi przebiegu drogi ekspresowej S11.
  2. Niezgodność zapisów zmiany "Studium (…)" z zapisami uchwały Nr X/86/2007 Rady Miasta  w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania przebiegu drogi ekspresowej S11.
  3. Niezgodność zapisów zmiany "Studium (…)" z zapisami uchwały Nr XIII/141/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie propozycji przebiegu dróg ekspresowych S11 i S1 na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry na podstawie art. 11, pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.) pismem GA-7320-5/08 z dnia 16 czerwca 2009 roku zawiadomił o udostępnieniu projektu  zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry dla dzielnic północnych - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, części Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych.

            Uchwałą nr 162/774/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 listopada 2008 roku zgłoszono wnioski do zmiany Studium dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego oraz dróg ekspresowych i komunikacji pieszo-rowerowej.

            Ze względu na niezgodność zapisów "zmiany Studium (…) z przyjętymi postulatami mieszkańców dotyczącymi przebiegu drogi ekspresowej S11, z zapisami uchwały Nr X/86/2007 Rady Miasta  w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania przebiegu drogi ekspresowej S11 oraz z zapisami uchwały Nr XIII/141/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie propozycji przebiegu dróg ekspresowych S11 i S1 na terenie Powiatu Tarnogórskiego proponuje się negatywnie zaopiniować projekt zmiany Studium.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-08-07

Wyświetleń: 1559

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-08-07

« POWRÓT

WYDRUK