» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2009 roku

Uchwała nr 214/1091/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, część Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnychSymbol: 214/1091/2009

Uchwała nr 214/1091/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 13 lipca 2009 roku

w sprawie zgłoszenia wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry - Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, część Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17, pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. nr  80 poz. 717 z późn. zm.), a także § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu

uchwala:

 § 1

 

Zgłosić następujące wnioski do projektu planu zagospodarowania przestrzennego północnych dzielnic miasta Tarnowskie Góry- Opatowice, Rybna, Strzybnica, Pniowiec, Sowice, część Lasowic na północ od ulicy Częstochowskiej i terenów leśnych:

1.       W rozdziale 6 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej należy:

-    wprowadzić odrębne ustalenia w zakresie ochrony konserwatorskiej dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków (dot. w szczególności kaplicy w Strzybnicy i zespołu pałacowo-parkowego w Rybnej) i pozostałych tj. usytuowanych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej "B" i figurujących w wykazie obiektów architektury świeckiej i sakralnej objętych ochroną na podstawie planu  - §155. Ustalenia dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia, w tym szczegółowe wymogi konserwatorskie, zakres dopuszczalnych zmian, zakazy i nakazy powinny wynikać z bezpośrednich, każdorazowo indywidualnych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

-    uwzględnić w wykazie obiektów chronionych wylot sztolni "Boże Wspomóż" w Strzybnicy,  w rejonie ul. Grzybowej. Lokalizację obiektu należy oznaczyć w graficznej części planu. W tekście, w  § 151, należy umieścić zapis o konieczności zachowania  obiektu i zakazie jego przekształceń.

2.       Dla planowanego przebiegu drogi ekspresowej S11 należy ująć wariant jej przebiegu w kierunku autostrady A1 w Piekarach Śląskich określony w Uchwale Nr X/86/2007 Rady Miasta w Tarnowskich Górach z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zaopiniowania przebiegu drogi ekspresowej S11 oraz w Uchwale Nr XIII/141/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie propozycji przebiegu dróg ekspresowych S11 i S1 na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-08-07

Wyświetleń: 1300

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-08-07

« POWRÓT

WYDRUK