» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Uchwała nr 222/1135/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.Symbol: 222/1135/2009

Uchwała nr 222/1135/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 20 sierpnia 2009 roku

 

 

w sprawie: przekazania Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.   

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu   w Tarnowskich Górach w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

Załącznik do uchwały nr 222/1135/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 sierpnia 2009 roku.

 

 

Uchwała nr ……..

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ………………

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 7 ust. 2 Uchwały  Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 roku  w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości (z późn. zm.).

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na zbycie:

a)             12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, w budynku usytuowanym na działkach gruntu nr 348/8 o powierzchni 0,1832 ha oraz  nr 347/8 o powierzchni 0,0998 ha, powstałych w wyniku podziału działki gruntu                           nr 314/8 dla której  w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach jest prowadzona KW nr 58530. 

b)             18 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a, w budynku usytuowanym na działce gruntu nr 345/8 o powierzchni 0,2400 ha   powstałej w wyniku podziału działki gruntu nr 314/8 dla której w Sądzie Rejonowym  w Tarnowskich Górach jest prowadzona KW nr  58530.

c)             18 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2b, w budynku usytuowanym na działce gruntu nr 344/8 o powierzchni 0,2404 ha   powstałej w wyniku podziału działki gruntu nr 314/8 dla której w Sądzie Rejonowym  w Tarnowskich Górach jest prowadzona KW nr  58530.

d)             18 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2c, w budynku usytuowanym na działce gruntu nr 343/8 o powierzchni 0,2400 ha   powstałej w wyniku podziału działki gruntu nr 314/8 dla której w Sądzie Rejonowym  w Tarnowskich Górach jest prowadzona KW nr  58530.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Powiat Tarnogórski jest właścicielem 66 lokali mieszkalnych położonych w czterech budynkach wielorodzinnych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c, na działkach gruntu nr 343/8, 344/8, 345/8, 347/8 i 347/8 o łącznej powierzchni    1,0034 ha.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zakres zadań własnych Powiatu nie obejmuje prowadzenia gospodarki mieszkaniowej. Zadanie te jest zastrzeżone dla gmin.

Tym samym powyższe nieruchomości  są zbędne. Generują one ponadto koszty związane z ich utrzymaniem a uzyskiwane z czynszów dochody nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z bieżącą  konserwacją i remontami.

 

Jednocześnie zachodzi konieczność wykonania planu realizacji dochodów z tytułu sprzedaży składników majątku Powiatu przyjętego w Uchwale nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku    w sprawie budżet Powiatu na rok 2009r.  

 

Zgodnie z § 7 ust. 2 Uchwały  Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 sierpnia 2007 roku  w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości, na zbycie nieruchomości, w przypadku gdy wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza równowartość 25 000 Euro, niezbędna jest zgoda Rady Powiatu.

 

Mając na uwadze powyższe przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2, 2a, 2b, 2c,  jest  w pełni zasadne.

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-08-21

Wyświetleń: 1086

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-08-21

« POWRÓT

WYDRUK