» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2009 roku

Uchwała nr 236/1186/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Symbol: 236/1186/2009

Uchwała nr 236/1186/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 października 2009 roku

 

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zmianami)

 

 

 

Zarząd Powiatu

 

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

 

Załącznik do uchwały nr 236/1186/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich  Górach z dnia 12 października 2009 roku.

 

Uchwała nr ...../…/2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia …………………………..

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z 2008r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§1

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 do  uchwały Rady Powiatu nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009r w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

do Uchwały Nr ....................

 

 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

 

 

z dnia                      2009r.

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej:

 

 

1.386.207,00

 

w tym na:

 

 

 

 

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                    w turnusach rehabilitacyjnych: art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. A

 

 

312.808,00

 

 

 

 

 

2.

Dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych: art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. b

11.600,00

 

 

 

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c

 

53.220,00

 

 

 

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                                                                          w komunikowaniu się i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d

120.819,00

 

 

 

5.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:  art. 35a ust. 1 pkt 8)

887.760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

do Uchwały Nr ....................

 

 

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

 

 

z dnia                        2009r.

 

 

 

 

Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej:

 

 

198.497,00

 

w tym na:

 

 

 

 

1.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy: art. 11

38.000,13

 

 

 

2.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: art. 12a

85.151,00

 

 

 

3.

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej: art. 26e

42.576,00

 

 

 

4.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, w tym także poniesionych przez pracodawcę: art. 40 i art. 41

32.769,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Powiatu Tarnogórskiego na rok 2009 kwotę 1.584.704,- złotych.

W styczniu bieżącego roku Rada Powiatu podjęła uchwałę, w której określono zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przypisano im kwoty na realizację.

            W  trakcie realizacji  zadań stwierdzono, iż występuje niewykorzystana pula środków  finansowych w kwocie 13.187,- zł na następujących zadaniach:

-   dofinansowanie  organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

-    finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy,

- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.

 

W związku z powyższym proponuję:

1.      przesunąć kwotę 3.500,- złotych na dofinansowanie zadania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, na które do dnia 6 października br. wpłynęło 174 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzonych                 i wypłaconych zostało 41 wniosków, 

2.     przesunąć kwotę 9.687,- złotych na zadanie pn: dofinansowanie zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na które do dnia  6 października br. wpłynęło 265 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzonych   i wypłaconych zostało 40 wniosków.

            W wyniku dokonania proponowanych operacji przesunięcia środków finansowych pomiędzy zadaniami, kwota ogólna na realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zmniejszy się o kwotę  12.000,- zł  i będzie wynosiła 198.497,- zł, a z zakresu rehabilitacji społecznej powiększy się o kwotę              12.000,- zł  i będzie wynosiła 1.386.207,- zł.

            Powyższe przesunięcia pozwolą na zoptymalizowanie efektywności wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok bieżący.

            Przedstawione zmiany zostały zaproponowane we współpracy z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy (rehabilitacja zawodowa) oraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (rehabilitacja społeczna).

            Obraz zmian zawarty jest w poniższej tabeli:

 

 

REHABILITACJA ZAWODOWA

stan obecny

proponowane zmiany

po zmianach

 

RAZEM:

210.497,-

-12.000,-

198.497,-

1.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy: art.11

40.194,-

-2.193,87

38.000,13

2.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: art. 12a

85.151,-

-

85.151,-

3.

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej: art. 26e

42.576,-

-

42.576,-

4.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, w tym także poniesionych przez pracodawcę: art. 40 i art. 41

42.576,-

-9.806,13

32.769,87

 

 

 

 

REHABILITACJA SPOŁECZNA

stan obecny

proponowane zmiany

po zmianach

 

RAZEM:

1.374.207,-

+12.000,-

1.386.207,-

1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                    w turnusach rehabilitacyjnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. a

 

312.808,-

 

 

 

-

 

 

 

312.808,-

2.

Dofinansowanie organizowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. B

12.787,-

-1.187,-

11.600,-

3.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c

 

43.533,-

 

+9.687,-

 

53.220,-

4.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                                                                          w komunikowaniu się i technicznych:  art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d

117.319,-

+3.500,-

120.819,00

5.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej:  art. 35a ust. 1 pkt 8)

887.760,-

-

887.760,-

 

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-10-16

Wyświetleń: 1038

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-10-16

« POWRÓT

WYDRUK