» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2009 roku

Uchwała nr 236/1192/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 218/1111/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Województwa Śląskiego do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty", poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy nr POKL.09.01.03-24-001/08 z dnia 9 lutego 2009r. o dofinansowanie projektu.Symbol: 236/1192/2009

Uchwała nr 236/1192/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 12 października 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 218/1111/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Województwa Śląskiego do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Oświaty", poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy nr POKL.09.01.03-24-001/08 z dnia 9 lutego 2009r. o dofinansowanie projektu.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zmienić treść załącznika do uchwały nr 218/1111/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 4 sierpnia 2009r. i nadać mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Tarnogórskiemu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Uzasadnienie

 

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przygotował wniosek o dofinansowanie projektu "Nauka drogą do Sukcesu na Śląsku" (II edycja projektu na rok szkolny 2009/2010). Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu oprócz osób reprezentujących Lidera Projektu (Samorząd Województwa Śląskiego) muszą się podpisać wszyscy Partnerzy (36 powiatów). Uzyskanie tych podpisów nie jest możliwe do 31 lipca, więc przez Lidera Projektu został opracowany wzór pełnomocnictwa.

Na przesłanym wcześniej Pełnomocnictwie nr EBK 0114-117/2009 wg Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach brakuje asygnaty drugiego członka zarządu, toteż urząd zwrócił się z prośbą o uzupełnienie o drugą asygnatę i ponowne odesłanie pełnomocnictwa do Instytucji Pośredniczącej.

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

nr EBK 0114- 138/2009

 

Powiat Tarnogórski

z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5

reprezentowany przez:

1)     Artura Maligłówkę - Wicestarostę Tarnogórskiego,

2)     Krystynę Kosmalę - Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

udziela Zarządowi Województwa Śląskiego pełnomocnictwa do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie Oświaty", poddziałanie 9.1.3 "Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych" realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego umowy                                                nr POKL.09.01.03-24-001/08 z dnia 9 lutego 2009r. o dofinansowanie projektu.

Zakres współpracy w realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej określony został w Porozumieniu pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Powiatem Tarnogórskim podpisanym dnia 25 lutego 2009r. na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego Instytucji Pośredniczącej pt. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pełnomocnictwa udziela się na okres do dnia 31 lipca 2010r.

 

Tarnowskie Góry, dnia 13.10.2009 r.


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-10-16

Wyświetleń: 1016

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-10-16

« POWRÓT

WYDRUK