» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 października 2009 r.

Uchwała nr 239/1228/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 października 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.Symbol: 239/1228/2009

                             Uchwała nr 239/1228/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 20 października 2009 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 239/1228/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 października 2009 roku.

 

 

Uchwała nr …./...../......

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ........................ 2009 roku

 

            w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.).

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać zmiany w treści uchwały nr XI/116/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

 

§ 2

 

1.       Odwołać ze składu Rady Społecznej działającej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przedstawiciela Wojewody Śląskiego - Panią Agnieszkę Wierzchowską (zd. Kacperska).

2.       Powołać w skład Rady Społecznej działającej przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera osobę wskazaną przez Wojewodę Śląskiego - Panią Lidię Małecką - Klaczak.

3.       Aktualny skład Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr................Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach z ............................

 

 

 

SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SP ZOZ - WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY IM. DR B. HAGERA W TARNOWSKICH GÓRACH.

 

 

 

LP.

 

 

Imię i Nazwisko

 

 

Funkcja

 

1.

 

Józef Korpak

 

 

Starosta Tarnogórski - Przewodniczący Rady Społecznej (z urzędu)

 

2.

 

Andrzej Fiała

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Społecznej

 

3.

 

Lidia Małecka-Klaczak

 

 

Członek Rady Społecznej - Przedstawiciel Wojewody (z urzędu)

 

4.

 

Katarzyna Klakla

 

 

Członek Rady Społecznej

 

5.

 

Maria Rogocz

 

 

Członek Rady Społecznej

 

6.

 

Zdzisław Czapla

 

 

Członek Rady Społecznej

 

7.

 

Andrzej Elwart

 

 

Członek Rady Społecznej

 

8

 

Dariusz Nowodworski

 

 

Członek Rady Społecznej

 

9.

 

Jerzy Słodczyk

 

 

Członek Rady Społecznej

 

10.

 

Sławomir Wilk

 

 

Członek Rady Społecznej

 

 

UZASADNIENIE

 

 

 

Pismem z dnia 5 października 2009 r. znak: NZ/II/8014/11/08 II Wicewojewoda, działając na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej                  (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), poinformował Starostę Powiatu Tarnogórskiego, iż w miejsce obecnego przedstawiciela Wojewody Śląskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach Pani Agnieszki Wierzchowskiej (zd. Kacperska) typuje Panią Lidię Małecką - Klaczak - pracownika Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Mając powyższe na uwadze oraz realizując zadania zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej przygotowano uchwałę mającą na celu wprowadzenie stosownej zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy WSP im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-10-29

Wyświetleń: 1092

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-10-29

« POWRÓT

WYDRUK