» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku

Uchwała nr 244/1257/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego założeniem parkowym Parku ŚwierklanieckiegoSymbol: 244/1257/2009

Uchwała nr 244/1257/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 listopada 2009 roku

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego założeniem parkowym Parku Świerklanieckiego

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17, pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zgłosić wniosek do uchwały nr XXXIV/315/2009 Rady Gminy w Świerklańcu z dnia 27.02.2009r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego założeniem parkowym Parku Świerklanieckiego w ten sposób, że wnosi się o to, aby:

  • przed przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu dla tego obszaru przeprowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu doprecyzowanie treści decyzji o wpisie do rejestru zabytków parku (nr A/606/66 z dnia 30.12.1966r.) z uwzględnieniem sporządzenia załącznika graficznego obrazującego przebieg granic założenia i wykazu działek wchodzących w jego skład,
  • zmiana planu dla obszaru parku oznaczonego na załączniku graficznym nr 1 (teren ogrodnictwa), mająca na celu zmianę przeznaczenia terenu na cele ogrodu botanicznego jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania zabytkowych elementów zagospodarowania terenu (szklarnie, budynki, ogrodzenie).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Wyświetleń: 1035

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-11-13

« POWRÓT

WYDRUK