» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr 252/1286/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51Symbol: 252/1286/2009

 

Uchwała Nr 252/1286/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 14 grudnia 2009 roku

 

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Przekazać Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr  B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do uchwały nr 252/1286/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku

 

 

Uchwała nr......./......./.........

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ..............................

 

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 36, art. 43 ust. 1, art. 53 a ust. 2, art. 60 ust. 4b i ust. 6  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu

uchwala:

§1

  1. Dokonać likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 47-51, zwanego dalej "Szpitalem" wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego                     pod nr 24-01367 oraz wpisanym do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045463.
  2. Oznaczyć dzień 1 kwietnia 2009 roku jako dzień otwarcia likwidacji Szpitala, a dzień 30 czerwca 2010 roku  jako dzień zakończenia działalności medycznej zakładu.
  3. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych oznaczyć na dzień 31 grudnia 2011 r.

 

§2

 

  1. Osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanego Szpitala dalsze nieprzerwane ich udzielanie, bez ograniczenia dostępności, warunków udzielania i jakości  zapewni niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę akcyjną z 100 % udziałem Powiatu Tarnogórskiego pod nazwą:

"Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

  1. Spółka, o której mowa w § 2 ust. 1 przejmie i przechowa dokumentację medyczną pacjentów oraz dokumentację osobową pracowników likwidowanego Szpitala.

 

§3

 

  1. Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach w drodze uchwały wyznaczy likwidatora oraz określi szczegółowy zakres jego zadań.
  2. Koszty związane z likwidacją pokrywane są przez likwidatora z przychodów własnych Szpitala w likwidacji.

§4

 

Ustalić, że Spółka oraz niepubliczny zakład opieki zdrowotnej prowadzony przez spółkę, o której mowa w § 2 ust. 1, przejmie pracowników likwidowanego Szpitala  na zasadach określonych w art. 23š kodeksu pracy.

 

§5

 

Mienie, w tym wartości niematerialne i prawne, stanowiące własność Szpitala oraz nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego, dotychczas użytkowane przez szpital zostaną wniesione aportem do nowo tworzonej Spółki, o której mowa w § 2 ust. 1 na zasadach określonych w odrębnych przepisach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

§6

 

Zobowiązania i należności SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Tarnogórskiego.

 

§7

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§9

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 1047

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK